Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

NHỜ NGƯỜI CHỈ LỖI

             Ở trường đời là bao nhiêu sự tranh đấu từ vật-chất đến tinh-thần. Tranh đấu để mà sống, tranh đấu từ bản thể cá nhân; thấy người cao-sang, danh-vọng thì sanh lòng ganh-tị, mong làm sao cho hơn người và ngang cùng người, nên đi đến chỗ khốc-hại.

            Bởi con người thiếu sự thương-yêu thật sự, kẻ cao quá cao, người thấp quá thấp, không có bình đẳng mà thành thử tranh đua chỗ ở, miếng ăn, nên đi đến chỗ tương-tàn cốt nhục.

            Trước nhà của các con, các con nào thấy rác đọng trên xà nhà, huống hồ chi là điều lầm lỗi trước mắt của các con. Thế nên, muốn trở nên người có đức lành thuần-túy thì cần phải để cho kẻ cận bên gỡ rác trước xà nhà và chỉ những lỗi. Như thế mới trở nên người hoàn toàn.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh