Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

NHÂN QUẢ

             Nhân-quả có nghĩa là gieo giống chi thì gặt giống nấy, hễ gieo trước thì gặt sau.

            Mỗi hành vi của các con dù tốt hay xấu cũng đem lại một kết quả. Sự nhân quả nó liên lạc chặt chẽ nhau, từ cõi vô-hình đến cõi hữu-hình hiện tại của đời các con. Nhân quả nó theo dõi các con từ kiếp trước sang kiếp này rồi đến kiếp khác. Bởi thế, các con hiểu Ðạo rồi, rán tránh những điều ác, phải luôn luôn vui với việc làm lành. Ðó là con gieo mầm từ-thiện để sau an hưởng quả lành.

            Con ôi! Nhân-loại hiện giờ đang bị trả quả chung, vì quả ấy kết tạo từ lâu, nay đã đến thời kỳ chín mùi. Tất cả các con đều có quả, đứa thì quả lành, đứa lại quả chẳng lành.

            Những sự phước hay họa ở trên đời con chẳng phải là ngẫu-nhiên hay tình cờ, mà chính là do sự hành-vi trước kia hoặc dữ hay lành đó thôi. Bởi vậy, những đứa gặp quả xấu đến, tức là trả quả ngày xưa, nếu biết tu hành thì vui lòng nhận quả ấy để trả cho rồi nghiệt-chướng, lại lợi dụng cơ hội ấy để trau tâm luyện tánh cho nên trong sạch, cao-thượng, tốt đẹp hơn. Nhưng các con phải noi theo lòng từ-bi của Thầy mà ban vui cứu khổ cho muôn loài vạn vật; khi các con gặp một đứa nào đang bị trả quả, thì bổn-phận các con phải xót thương lo-liệu, cứu giúp kẻ ấy.

            Trước kia, Phật có dạy rằng: "Con hãy giúp đỡ người cần giúp đỡ, con hãy vỗ về những người đang buồn thảm, hễ con giúp người, tới phiên con thì người giúp lại."

            Các con nam nữ nên tin luật nhân-quả và nên sợ luật Trời. Thầy rất công-bình, không vì thương mà tư-vị một con nào hay bỏ một con nào. Các con phải rán tạo những điều lành để sau hạnh-hưởng.

Nhân nào quả nấy đó con ôi!

Gieo trước gặt sau ấy luật Trời,

Gầy ác phải mang tai nạn đến,

Tạo lành thì được phước lai hồi.

Dữ, lành tại trẻ gây nhân-quả,

Họa, phước do con đón rước mời,

Con biết tu rồi nên tránh dữ,

Gieo mầm từ-thiện mới nên người.

Nhớ câu: "Thiên võng khôi khôi",

"Sơ nhi bất lậu" lưới Trời đó con!

.....                               

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh