Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

NGƯỜI HƯỚNG ÐẠO

             Nầy chư hướng-đạo lưỡng phái! Chư hướng-đạo là người dẫn đường cho nhơn-sanh thì phải hiểu rõ đường lối tận tường, và đặt chính bản thân của chư hướng-đạo vào hoàn-cảnh của nhơn-sanh; chính chư hướng-đạo phải chịu khổ-khó, gian-nguy trước.

            Dẫn đường cho người đi, nếu không biết rõ đường lối xa gần, nhiều ngỏ hay không, rồi lạc lối. Chẳng những chư hướng-đạo mà thôi, lại đưa nhơn-sanh đến nơi sa-đọa, thì chẳng khác kẻ mù-lòa dẫn một kẻ tật đôi mắt đi trên hoang-lộ chông-gai, ắt rơi cả hai vào hố.

            Dẫn đường cho nhơn-sanh, nếu phác-họa bằng lời nói mà không chỉ vẽ rành-mạch thì làm sao người rõ được? - Phải biện chứng và hành động cho người thấy mà noi theo.

            Trên đường đi, chư hướng-đạo phải coi bản-thân là bé-bỏng, là nhỏ-nhít, phải học hỏi: lời nói, tư tưởng, hành động của nhơn-sanh vạn-linh, chớ chẳng phải bao giờ cũng cho rằng mình là hoàn-hảo, tốt tươi, tỏ ra đắc thắng, hơn người, càng làm cho người bất mãn; tỏ ra cao giỏi hơn người, càng làm cho người tự-ái, sân-si mà xa Ðạo, quên Thầy.

            Người hướng-đạo coi bản-thân bé-bỏng như thế nào? - Bản-thân không trọng hay sao?

            Không phải nghĩ như vậy! Chính bản-thân có hạ mình khiêm nhượng, thì người mới nâng tột. Khiêm nhượng với lẽ thật, giúp người hiểu sự thiện, chớ chẳng phải khiêm nhượng với hình-thức mà xui con người đến nơi chết-chóc thảm-thương.

            Cũng như bao lời nói, một lời vừa-vặn, một lời trái tai; bởi thiếu phân-tách và nhận-xét. Nếu nhận-xét kỷ rồi, thì lời nói chỉ là vó ngựa, nhưng bảo qua rồi tắt hẳn không nhầm vào đâu, thì nói đức như không có mà thôi.

            Sở dĩ lời nói trái tai vì thiếu nhận định, nếu sẵn lòng tha-thứ vì chữ vị-tha, không coi bản-thân là trọng, thì sự hòa-nhẫn, yêu-thương một ngày một kết chặt đến chốn, tận nơi chủ-định.

            Nếu không lòng tha-thứ lẫn nhau, chẳng những bản thân khổ, mà kẻ đối chiếu cũng khổ không kém.

            Trên tinh-thần lãnh-đạo phải là tuyệt-đối, chớ không phải tương-đối; lãnh-đạo với trách vụ thiêng-liêng, hãy xem đó là bổn-phận cao cả, trọng hệ, chớ chẳng phải là một địa-vị to tát. Hãy coi đó là gánh nặng độ nhơn cứu thế.

            Ðạo của người trượng-phu quân-tử lấy sự thành-thật khả-dĩ mà độ người, đem lòng thương chúng-sanh mà quên mình mới tròn niềm Ðạo.

            Nhưng phải đi đúng với chữ chí-công vô-tư. Người lãnh-đạo phải dứt đi những lời thốt vô giá-trị có hại đến cho người. Lời thốt bất nghĩa là một vách cản ngăn, là hố thẳm, hang sâu cách biệt muôn người không nhìn nhau được.

LÝ-THÁI-BẠCH

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh