Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Đức BỔN SƯ THÍCH-CA

dạy về Ngũ chi Đại đạo

Huờn Cung Đàn, Tư thời, 08-4 Tân Sửu (21-5-1961)

 

NHƠN ĐẠO dạy tam tùng tứ đức,

Ngũ thường lo đúng mức thuần phong,

Gia đ́nh, xă hội cũng đồng,

Noi gương mỹ tục giống ḍng Nghiêu vương.

THẦN ĐẠO lập con đường phải lối,

Phận công dân sớm tối lo tṛn,

Quan trường, tể tướng, tôi con,

Vẹn tṛn hiếu nghĩa ḷng c̣n thanh liêm.

THÁNH ĐẠO chuộng một niềm ngay thẳng,

Chí công b́nh trong trắng tâm thanh,

Không thiên không vị em anh,

Lời ngay, lẽ phải, phân rành quang minh.

 

 

TIÊN ĐẠO chỉ xử t́nh, xử thế,

Bác ái trau tập thể ḥa thương,

Yêu cùng nhơn loại bốn phương,

Thanh nhàn thỏa chí dặm trường ngao du.

PHẬT ĐẠO dụng đường tu thanh tịnh,

Từ bi hành nhường nhịn lẫn nhau,

Không chê kẻ thấp người cao,

Chẳng v́ chức tước nghèo giàu phân tranh.

ĐẠI ĐẠO gồm năm nhành tôn giáo,

Kể trên đây đào tạo lọc lừa,

Hợp thời độ thế tùy ưa,

Hạ, trung, thượng đủ đều vừa ư chung.

 

BỔN SƯ THÍCH-CA

(Lê Anh Dũng trích lục.

Phú Nhuận, 29-4-2004)

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh