Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

NGỌN ĐUỐC SOI L̉NG

GIÁO HỘI TIÊN THIÊN MINH ĐỨC

(Định Tường) Tuất thời 20 tháng 9 Đinh Mùi (23-10-1967)

THI:

Một cành sen trắng trổ thêm hoa,

Ngào ngạt nhờ xong mối Đạo nhà;

Chung sức gieo trồng cây hạnh đức,

Được về Tiên cảnh thoát trầm kha.

      BẠCH-LIÊN TIÊN-NƯƠNG, Tệ Tỷ chào chư Thiên mạng, chào chư liệt vị tam ban. Chị mừng các em nữ phái.

      Cũng nhờ sớm biết lo tu và nhục tử biết lập công bồi đức mà Tệ Tỷ được về ngôi xưa vị cũ, hằng vui cảnh thiên nhiên với hàng Tiên Nữ, sớm tiêu dao miền Bồng Đảo, chiều dạo cảnh chốn lâm ṭng, ngàn năm muôn tuổi không già không bệnh, không chết, không sanh. Tuy nhiên, Tệ Tỷ cũng hằng theo gần gũi các Đấng Giáo Chủ để học hỏi tu luyện thêm hơn, để có đủ huyền vi diệu pháp giúp thế độ người.

      Được vâng lịnh báo đàn, nên Tệ Tỷ vội vă đôi lời nhắc nhở chị em cố gắng tu hành để sớm giải ṿng oan khiên nghiệp chướng.

      Chư liệt vị và các em thành tâm tiếp điển Đức Quan Âm Bồ Tát giáng đàn, Tệ Tỷ xin chào chung, hẹn ngày tái ngộ, thăng...

      (Tiếp điển:)

THI:

Tuy về cơi thượng chốn thanh vân,

Nghĩ lại mà thương kẻ thế trần;

Nghiệp chướng c̣n mang mang mểnh măi.

Nên đành lẩn quẩn bánh xe luân.

      QUAN-ÂM BỒ-TÁT, vâng lệnh ĐỨC DIÊU TR̀ KIM MẪU, thừa hành sắc lệnh T̉A TAM GIÁO, Bần Đạo giáng đàn để mấy ḍng đạo lư cho chư hiền muội gọi là khích lệ và ban khen công tŕnh khó nhọc đeo đuổi Đạo Trời để t́m đường giải khổ. Miễn lễ đàn trung an tọa đẳng đẳng.

      Chư hiền muội! Phàm trần Phật cảnh tuy có cách nhau, nhưng với những ḷng thành kính dạ hoài mong th́ sự thông công hai miền cũng không phải cách. Hiện nay chỉ c̣n xa cách là bởi chư hiền muội c̣n mang nhục thể, nhục nhăn, nhục nhĩ cũng như phàm tâm, kèm theo đó, những bản ngă, những thất t́nh lục dục c̣n chế ngự rào đón bản tâm linh. Cho nên, kẻ Tiên người tục nhiều khi muốn giúp đỡ d́u dẫn nhau, phải gặp mọi điều cách trở.

      Cũng c̣n phúc đức trong Tam-Kỳ Phổ-Độ đă có phương tiện thông công là huyền cơ diệu bút, mà Bần Đạo và các Đấng Thiêng Liêng có nhiều dịp nhủ khuyên dạy bảo, dắt lối đưa đường cho chư hiền muội nương theo đó thức tỉnh tâm linh, tô bồi âm chất.

THI:

Bởi nhiều nghiệp chướng măi đeo đai,

Bên bước tu hành lắm trở gay;

Con cái cửa nhà lo thiếu đủ,

Tạc thù đây đó bận liền tay.

HỰU:

Tay yếu chân mềm cố đảm đương,

Sao cho hạnh phúc chốn gia đường;

C̣n đâu rỗi răi lo Thiên Đạo,

Để kịp ngày kia dự thí trường.

HỰU:

Trường thi công quả chọn nhơn hiền,

Cho kẻ tu hành hữu huệ duyên;

Chẳng luận nữ nam Âu Mỹ Á,

Ai nhiều huệ phúc sẽ thành Tiên.

HỰU:

Tiên tục hai đường dẫu cách xa,

Có tâm thiện nguyện kế bên mà;

Dắt d́u cho thoát bao tai ách,

Phủi nợ hồng trần cơi giới ba.

THI:

Gíac ngộ tầm Tiên học Đạo mầu,

Đạo mầu nào phải cách xa đâu;

Xa đâu phải ở miền Tây Vức,

Tây Vức nơi tâm kẻ khẩn cầu.

THI BÀI:

       Thương kẻ tục dăi dầu sớm tối,

       Chốn hồng trần không lối thoát ra;

              Thế gian những tưởng là nhà,

Lo xây kiên cố ở mà muôn năm.

       T́nh mẫu tử thậm thâm hoạn dưỡng,

       Nghĩa phu thê hạnh hưởng trọn đời;

              V́ chưng muốn sống yên nơi,

Trăm phương ngàn kế cho đời đẹp xinh.

       Dựng sự nghiệp cho ḿnh sự nghiệp,

       Cho các con kế tiếp đời sau;

              Trong khi thâu góp của vào,

Vô t́nh gây tạo biết bao lỗi lầm.

       Người có nghĩa th́ làm nghiệp thiện,

       Xây cơ đồ tùy tiện tài năng;

              Chớ không nỡ dạ làm xằng,

Cho thân dư dả cho bằng thế nhân.

       Thà nghèo túng c̣n hơn trái đạo,

       Thà đói no hoài bảo nghĩa nhân;

              Mặc ai sớm Sở chiều Tần,

Mặc ai buôn tướng bán quân không màng.

       Cũng có kẻ gây oan nghiệp chướng,

       Miễn cho đời hạnh hưởng ấm no;

              Bày ra mưu lược lắm tṛ,

Bất nhân phú túc của kho dẫy đầy.

       Đâu có biết họa bay tai gởi,

       Đâu có tường ác lợi ác vương;

              Thế nên lừa đảo khôn lường,

Tới chừng gặp quỉ vô thường mới hay.

       Đến chừng ấy trở tay không kịp,

       Bởi v́ chưng tạo nghiệp dẫy đầy;

              Ác lai ác báo đến ngày,

Tội xưa ta tạo, ngày nay ta đền.

       Bánh xe luân xuống lên chuyển tiếp,

       Tử rồi sanh theo nghiệp theo duyên;

              Quay trong cái bánh dây chuyền,

Bao giờ trả hết oan khiên mới rồi.

       Sanh cơi tạm ai ơi khá hiểu,

       Rán mà tu tích thiểu thành đa;

              Thế gian đâu phải thật nhà,

Cảnh Tiên mới thiệt Bửu Ṭa Thiêng Liêng.

       Phận làm mẹ tu hiền vui vẻ,

       Làm gương cho con trẻ noi theo;

              Đời rằng: bèo lại sanh bèo,

Ổi đâu trổ trái dưa leo bao giờ.

       Con c̣n dại c̣n khờ trong trắng,

       Tập tánh cho chúng đặng hiền lương;

              Ban cho chúng nó t́nh thương,

Chọn người bạn tốt trên đường tiến thân.

       Bà mẹ ấy tinh thần trụ cốt,

       Là hiền thê rường cột gia trung;

              Chồng xưa nổi tiếng anh hùng,

Cũng do hiền phụ đúc un tinh thần.

       Xưa Mạnh Mẫu cầm chân Mạnh Tử,

       Theo học đường trung thứ lễ nghi;

              Ngày nay tiết nghĩa c̣n ghi,

Nho Tông Khổng Mạnh Đông Tây kính nhường.

       Đó là tu cang thường gia đạo,

       Đó là tu hoài bảo nghĩa nhân;

              Đó là cơ bản tinh thần,

Đạo người làm vẹn ở tầng thứ ba.

       Dày công quả bước qua Thiên Đạo,

       Họa theo gương Tam Bảo Thánh Hiền;

              Làm theo kinh sách chỉ truyền,

Hễ làm cho đúng thành Tiên mấy hồi.

       Tu phải cố trau dồi tâm tánh,

       Phải trước tiên quyết định tu chi;

              Tụng kinh là để làm ǵ?

Ăn chay niệm Phật ích chi cho ḿnh.

       Không phải Phật thiếu kinh thường dụng,

       Bảo chúng sanh đem tụng Phật nghe;

              Tụng kinh như thể nói vè,

Nghĩa sâu không biết, lối lề không thông.

       Chẳng khác nào nghe ong ṿ vẽ,

       Tiếng nhỏ to thỏ thẻ vu vu;

              Tụng nhiều mới gọi là tu,

Đọc nhiều cho Phật công phu mới nhiều.

       Đó là tu theo chiều mê tín,

       Biết bao giờ tâm Thánh mở mang;

              Sách Kinh là đuốc rọi đàng,

Dạy đời học Đạo hành tàng thể nao.

       V́ lẽ đó cùng nhau rán hiểu,

       Đọc Kinh coi Phật biểu làm chi;

              Rán làm ăn ở cho y,

Tánh t́nh cùng những hành vi Phật Trời.

       Đọc Kinh rồi hiểu lời Phật dạy,

       Th́ chớ làm trái lại sách kinh,

              Nếu khi ḿnh đă thông minh,

Lăo thông Đạo Pháp xem kinh làm ǵ?

       Ăn chay để làm chi vậy hử?

       Tập ăn chay để khử ḷng trần;

              Bao nhiêu ái ố tham sân,

Bao nhiêu thói xấu rửa lần cho thanh.

       Ăn chay để tập tành nhân dơng,

       Loài vật kia cũng sống như ḿnh;

              Lẽ nào đành đoạn sát sinh,

Rượu ngon thịt béo tiệc tùng sớm trưa.

       Đó là lối muối dưa tụng niệm,

       Tập tánh hiền cho tiệm-tiến lên;

              Ḷng thương nhân hậu làm nền,

Gợi đèn minh triết cho bền quang minh.

       C̣n cúng lạy niệm danh chư Phật,

       Ở chùa chiền tịnh thất thường khi;

              Tứ thời bái sám làm chi?

Niệm danh các Đấng làm ǵ nữa đây?

       Có người niệm xin Thầy cùng Phật,

       Cho Thánh Đường Tịnh Thất b́nh yên;

              Đó đây trên dưới chùa chiền,

Đừng cho phá hoại giữ yên măi hoài.

       Cho gia đạo trong ngoài an bỉ,

       Cho đàn con ứng thí thủ khoa;

              Và cho lớn bé trẻ già,

Làm ăn thạnh mậu cửa nhà sum sê.

       Tôi sẽ nguyện đem về cho Phật,

       Hoa quả trà chồng chất đầy bàn;

              Hương thơm trầm tốt trà nhang,

Rượu lê trà cúc bỉ bàng thiếu chi.

       Xin chư Phật từ bi gia hộ,

       Cho chồng tôi thi đỗ quan cao;

              Để cầm vận mạng phong trào,

Đi đâu dân chúng chạy theo rần rần.

       Đó là tu theo phần mê tín,

       Phật Tiên đâu ưa nịnh ưa dua;

              Mà đem lễ vật đến chùa,

Đặt điều kiện để bán mua Phật Trời.

       Cúng lạy để nghỉ ngơi tâm trí,

       Để tịnh ḷng tịnh ư tịnh ngôn;

              Khép ḿnh dưới bệ Chí-Tôn,

Trau dồi tính nết luyện hồn tịnh thanh.

       Cúng lạy để tâm lành phát hiện,

       Nh́n Phật Tiên trên điện hiền ḥa;

              Khởi ḷng bác ái vị tha,

Nh́n chung Thượng-Đế là cha linh hồn.

       Nh́n lên trái càn khôn thường trụ,

       Nhật nguyệt cùng tinh tú bao quanh:

              Càn khôn vũ trụ vận hành,

C̣n ḿnh là một chúng sanh phàm trần.

       Ḿnh cũng có pháp thân nội ngoại,

       Cũng như Trời là đại linh quang;

              Trên th́ Thiên Thượng Thánh Hoàng,

Dưới ḿnh thiên hạ trần gian điển h́nh.

       Trời th́ có hành tinh nhật nguyệt,

       Có âm dương hàn nhiệt nóng khô;

              Con người là tiểu qui mô,

Cũng đều có bản hà đồ lạc thơ.

       Đó là máy huyền cơ Tạo Vật,

       Người với Trời thể chất song song;

              Nếu ḿnh bền chí gia công,

Tu thân luyện mạng cũng mong thành Trời.

       Phải nhiều kiếp luân hồi tiến hóa,

       Đi từ từ chỗ đọa đến thăng;

              Con người là tiểu linh quang,

Từ trong khoáng sản ẩn tàng cỏ cây.

       Đến cầm thú ngô ngây khờ dại,

       Nhiều kiếp rồi biến cải linh hồn;

              Tiến lên đến bậc vi nhơn,

Có luôn thất phách tam hồn qui nguyên.

       Người tu được thành Tiên tác Phật,

       Khổ công tu chẳng mất ai ơi;

              Tu đi một vốn mười lời,

Nhà băng thượng giới Cha Trời dành cho.

       Chớ đừng có bo bo ích kỷ;

       Lo tóm thâu của quí để dành;

              Một giờ lửa đạn chiến tranh,

Của nhà sự nghiệp tan tành c̣n chi.

       Đó là nghĩa những khi cúng lạy,

       Niệm Phật Tiên van vái Thánh Thần;

              Phải t́m hiểu nghĩa chánh chân,

Mới bù công khó tu thân một đời.

       Đêm Thu để ít lời đại khái,

       Cho chị em nữ phái ghi ḷng;

              Gọi là tưởng thưởng cái công,

Đă nhiều năm tháng trọn ḷng kỉnh tin.

       Tu phải hiểu đức tin chánh tín,

       Mỗi việc hành xét định minh quang;

              Chớ nghe tiếng uyển tiếng đàn,

Yếu ḷng non dạ tin càng mà nguy.

       Đời c̣n lắm loạn ly khổ sở,

       Đạo nơi nào cứ ở đó đi;

              Đừng ḷng chạy đó chạy đây,

Bị ma dẫn dắt lạc Thầy Chí Tôn.

       Rồi phiền trách sao Ơn Trên chẳng,

       Theo hộ tŕ cho được yên lành;

              Mấy mươi năm đă tu hành,

Một giờ mềm yếu tan tành c̣n đâu.

       Lời dặn ḍ ghi sâu ǵn giữ,

       Cho chị em phái nữ rán tu;

              Tu không như phải người mù,

Ép thân ép xác dập đầu cầu ơn.

       Lời dặn ḍ keo sơn gắn bó,

       Nhắn nhủ nhau đây đó được tàng;

              Ban ơn toàn thể trung đàn,

Rán lo hành đạo, cảnh nhàn đây lui.

Thăng...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh