Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

LUẬT NHÂN-QUẢ

             Luật nhân-quả tức là luật đào-thải tiến hay thối của thiên-nhiên. Thể con người gieo giống lành thì gặt được quả lành, gieo giống dữ thì gặt được kết-quả tai hại.

            Nếu con người mãi gây gió thì kết-quả là phải gom-góp gặt bảo vậy.

            Nhân-quả là hai đối tượng liên quan nhau như mây và nước. Nước tức là mây, mà mây do đâu mà có? - Có phải do nước kết thành chăng?

            Vậy, nhân tức là mầm, quả tức là cái kết-tựu của mầm nhân. Mầm nẩy nở, thụ bẩm khí tiên-thiên và hậu-thiên để đơm hoa trổ lá mà kết thành quả, và quả đến khi già rồi rơi hột mà sinh ra hoa quả, mãi như vậy mà thôi.

            Con người làm lành thì tử-tôn sau nầy cũng được thụ-hưởng sự lành. Quả nào chẳng nhân, nhân nào chẳng quả. Nhân quả như bóng tùy hình. Nhân cũng có thể gọi là nguyên-nhân, quả cũng có thể gọi là hậu-quả.

            Bởi con người mãi gây nhân tức là nguyên do thuở đầu, nếu nhân lành thì hậu quả lành, còn nếu nguyên-nhân dữ thì hậu-quả dữ.

            Vậy chư hiền nam nữ từ đây cố gắng tạo công bồi đức, sau sẽ hưởng được hồng ân và sự thăng thưởng của Thầy.

Bước nhanh đường Ðạo vẫn còn dài,

Cố gắng trau giồi dạ chẳng sai,

Ðuốc tuệ trau tâm cho sáng tỏ,

Ðèn khêu muôn thuở tợ ban ngày.

Vay hai, mai hậu đành cam khổ,

Trả bốn, sau nầy chịu đắng cay,

Chữ Ðạo phân ra đường mị, chánh,

Tu-hành, lánh dữ, hưởng ân Thầy.

Ân Thầy hưởng đặng, bởi công tu,

Nam nữ kết liên vẹt ngút mù,

Bước tiến con đường xa thăm-thẳm,

Bương nhanh lướt khổ ngõ Cha từ.

Lo tu mài miệt, đừng thay đổi,

Lý chánh trau tâm dạ cố nhu,

Hành thiện, thiện lai, nào ác báo,

Chung tâm hiệp sức thoát lao tù.

Lao tù chẳng phải ở nơi đâu,

Ở tại trần-gian lắm dãi-dầu,

Nghiệp quả tháng năm đeo đẳng mãi,

Căn duyên giờ phút vấn-vương sầu.

Tang thương mới rõ rằng đời khổ,

Thảm hại hiểu tường cuộc bể dâu,

Hôm sớm đường tu gìn giữ trọn,

Chí tâm vẹn-vẽ hưởng ân sâu.

QUAN-THÁNH ÐẾ-QUÂN

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh