Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

LẠC TẠI KỲ TRUNG

             Trên ba mươi năm học Ðạo, hành Ðạo, mà chư môn-đồ đã đạt được câu "Lạc tại kỳ trung" chưa? Chớ những bậc Thánh-Triết, Hiền xưa vì đã đạt được câu ấy nên dám quên mình xả thân hành Ðạo, coi lợi danh như dép rách, coi tiền của tợ móng tay; mới chẳng nệ sự cực khổ, quyết đem chơn-lý đạo-nghĩa phô truyền cho nhơn sanh hạnh hưởng chung.

            Với đại chí, đại hùng nào sợ sự khổ khó gian-lao. Vì vậy mà Thánh-Sư khi sanh tiền, với thân phàm phải châu du trong lục quốc, rày đây mai đó quyết đem phổ thông đạo-lý nhân nghĩa, nhưng vì con người thuở ấy chỉ ham mê danh lợi, ngôi vị, quyền tước, nào có học hỏi đến đạo-lý đâu!

            Bởi vậy, khi Thánh-Sư đến nước nào, thì vua nước ấy chỉ hỏi những điều danh lợi, chớ chẳng cầu học đạo-lý. Vì thế mà Thánh-Sư phải bỏ ra đi, để tìm nơi chơn-chánh thật tâm mà trao đạo-đức.

            Than ôi! Thời kỳ ấy nhân-loại vẫn một mực muội-mê, hà huống là thời kỳ mạt pháp cuối tận này, càng lâu càng thấm mùi danh, bả lợi. Lành thay! Nền Ðại-Ðạo rộng khai, những bực nguyên-căn tỏ ngộ nên bước vào cửa Ðạo để bồi công lập đức, trau tâm luyện tánh cho trở thành bực gương mẫu hiền đức, thì sự này rất quý giá biết bao trong ngày tương lai sắp đến.

            Chư môn-đồ hiểu lẽ ấy, rán mà ân cần bước Ðạo, rán dẹp bỏ lòng ích-kỷ, bớt sự đời, để lo việc Ðạo mới tròn bổn phận thế Thiên. Chư môn-đồ ôi! Kìa hãy xem gà kia có bồ lúa lớn, nhưng cũng kề gần bên chảo nước sôi, sao bằng cánh hạc tung trời, mà cũng vẫn được sống.

            Hiểu lẽ ấy, người tu chơn mới đạt được câu "Lạc tại kỳ trung" đó vậy!

Vui mùi đạo-đức hưởng thanh-nhàn,

Rõ lẽ nhiệm-mầu, chí được an,

Lạc tại kỳ trung là đó vậy,

Chẳng ham danh lợi cõi dinh-hoàn.

VĂN-TUYÊN THÁNH-SƯ

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh