Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

KHỬ ÁM HỒI MINH

 

NGỌC tâm khi tỏ lại sao lu?

HOÀNG tự chung nhau kết ái từ,

THƯỢNG hỉ nhìn con tâm đạo-đức,

ÐẾ vui thấy trẻ quyết lo tu.

đời Thánh-Ðức bình-an trị,

Thế cõi cang-thường hóa lại nhu,

Kỳ mạt thuyền khai Thầy vớt trẻ,

Ba nguơn đều xuống vẹt âm-u.

            Nầy ấu-tử nam nữ! Thân tâm các con ở phàm mang nhiều tội lỗi, không ai vẹn tốt, trọn lành hay xấu-xa. Nhưng nếu các con biết tâm là đài gương sáng-lạng, là ngọc báu mà không lau rửa, luyện giồi thì gương kia ố bụi, ngọc nọ không dùng.

            Các con đã biết tâm là ngọc báu sao lại để lúc tỏ khi lu? - Là tại các con lúc giồi, khi bỏ, thì thử hỏi ngọc ấy dùng mãi đặng chăng?

            Ngọc báu tốt tươi nhiều người dụng, nếu ngọc báu ố-lem ắt ít kẻ dùng, họa chăng có kẻ biết dùng, phải luyện giồi cho sáng sủa mới là hữu dụng.

            Tâm các con trước kia mờ ám, nay Thầy dùng đạo-đức chân-chánh khêu-gợi các con, gieo vào tâm các con sự thiện, vào trí não các con tư-tưởng lành. Ðiều đó chẳng khác nào Thầy lau rửa bề hình-thức cho con, nhưng các con phải luyện giồi ngọc tâm mỗi con cho sáng-lạng mới được.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh