Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

KỀM TÂM ÐỊNH TÁNH

THÁI-Cực linh-đăng chiếu sáng lòa,

THƯỢNG thừa tịnh luyện đạt tinh-hoa,

ÐẠO mầu bí-pháp thâm-thâm diệu,

QUÂN tử chánh tâm hiểu lý xa.

CHƯỞNG đức thành ngôi tròn quả vị,

GIÁO chơn hành chánh đắc thi-khoa,

THIÊN cơ vận chuyển tuần-huờn giáp,

TÔN kỉnh phụng thờ một Ðức Cha.

Thượng-Tôn nhắc lại đoạn đời sanh-tiền học Ðạo của Thượng-Tôn cho chư môn-đệ tìm hiểu triết-lý của những bực giáo-chủ.

            Khi tiên-sanh Thường-Tung sắp lâm chung thì Thượng-Tôn đến hầu một bên để học hỏi lời cuối cùng của Thầy.

            Thường-Tung hỏi Thượng-Tôn rằng: "Qua nơi cố-hương mà ngừng xe lại, ngươi biết điều đó chưa?"

            Thượng-Tôn trả lời rằng: "Qua nơi cố-hương mà ngừng xe, có phải nghĩa là không quên quê cha, đất tổ chăng?"

            Tiên-sanh Thường-Tung khen phải. Lý ấy truyền đến ngày nay, nhưng nhơn-sanh chỉ hiểu biết về lý sự hữu-vi, không thấu-đạt chỗ huyền-vi mầu-nhiệm.

            Nay Thượng-Tôn giải ra lý ấy cho chư môn-đệ nam nữ hiểu tường hầu vững tâm hăng hái, tiến bước thật-hành trên đường Ðại-Ðạo. Bởi linh-hồn khi có xác-thân dưới trần nầy thì chẳng khác nào chư môn-đệ có một chiếc xe, lòng ham vui, tánh háo kỳ, nơi nào cũng muốn tầm đến; nơi đâu thanh-lịch cũng trải qua, xe nầy hư cứ tạo xa khác, trải qua năm bảy chục chiếc xe mà cũng chẳng chán. Ðến khi qua nơi cố-hương, sực nhớ lại thì ngừng xe, có khác nào chư môn-đệ ngừng xe lại là gặp mối Ðạo Trời hiện nay, không còn muốn trải bước xa-xăm trên đường danh lợi nữa.

            Ấy cũng là duyên lành tiền kiếp nên sớm ngộ Ðạo kỳ ba, mặc dù sống trong cảnh đời gian-khổ hạ-nguơn, tình thế hằng biến chuyển thăng trầm thay đổi, nhưng nhờ lòng tâm-đạo, chí hy-sinh, rõ hiểu cơ-mầu đạo-lý, nên bền vững tiến bước hành Ðạo đến ngày nay.

            Chư đệ muội phải thực-hành hoàn-toàn trong Ngũ-Chi Ðại-Ðạo, bắt đầu từ thấp đến cao, từ bực làm người chẳng lành trở lại người hiền rồi lần lần lên đến bực Thần, Thánh, không thể bỏ một cấp bực nào.

            Về phần Nhơn-Ðạo, chư môn-đệ thật-hành chưa hoàn toàn chu đáo trong phần Ngũ-Ðức, rồi làm sao tiến đến bực Thánh-Nhơn, chớ nói chi đến phần Tiên-Ðạo là cơ tu tịnh huờn đơn siêu xuất.

            Nhưng Ðạo Trời dĩ-định nền Ðại-Ðạo phô-khai rộng mở, tất cả vạn pháp đều đem ra truyền dạy, tùy căn cơ sâu cạn của môn-đệ hưởng-ứng theo trình-độ. Bởi thế, mới lắm lúc dạy qua cơ siêu-thoát tu tịnh, lóng lòng, kềm tâm định tánh, khử trược, lưu thanh, gom thần, luyện kỷ, tu đơn cho mỗi môn-đệ hiểu tường, rồi tùy căn cơ mà thi-hành đạo-pháp.

            Dầu ngày hôm nay chưa thiết-thực thi hành kết-quả, thì ngày sau cũng tiếp tục đến thành-công kết-quả.

Ðại-Ðạo rộng khai độ chúng-sanh,

Huyền-vi vạn pháp học thông rành,

Căn-cơ tiến-hóa tùy trình độ,

Môn-đệ nữ nam vẹn đức lành.

 

.....

 

THÁI-THƯỢNG ÐẠO-TỔ

 

----> NEXT 

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh