Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

     

HẬU THIÊN CHUYỂN PHỤC TIÊN THIÊN

Bổn xứ Tôn Thần thừa lệnh Đại Tiên báo cơ. Tôn Thần chào mừng tất cả chư chức sắc chức việc lưỡng đài Hội Thánh.
Vậy tất cả đàn tiền thành tâm tiếp lịnh. Tôn Thần xin xuất ngoại...

Minh hiện thời trung nhất điểm chơn.
Chiêu nhiên hội nhập thể kim đơn.
Đại thành diệu hoá âm dương Đạo.
Tiên Phật do lai bất ngoại phương.
Phương t́nh luyện Đạo lập nên công,
Khởi tại thừa truyền lya diệu thông,
Tánh Mạng song tu cơ chỉ yếu,
Âm dương hỗn hiệp lượng tương đồng.
Thượng căn bảo Nhất vô vi Pháp,
Trung hạ niệm hành phục Tánh tông,
Được vật hoả hầu tinh dụng đắc,
Tất thành tam ngũ hội chân không.

Giờ này Ngô huynh lâm đàn truyền chân pháp Thượng Thừa với đề tài : Hậu Thiên chuyển phục Tiên Thiên.
Tôn huynh đại hỷ chư chức sắc, chức việc lưỡng đài Hội Thánh. Miễn lễ đàn tiền tịnh tâm an toạ để thâu nhận trọn vẹn phần chơn Đạo.
Tu kim đơn Đại Đạo là chuyển hoá Tánh Mạng Hậu Thiên trở thành chân Tánh Mạng Tiên Thiên ; tức là chuyển hoá cơ động tịnh Hậu Thiên thành cơ động tịnh thiền định, cuối cùng đến trạng thái Thái cực.
Cơ động của Hậu Thiên gọi là sự sống gởi.
Cơ tịnh của Hậu Thiên là sự sống chết trong cơi mộng.
Cơ vận chuyển âm dương của Hậu Thiên Âm thăng, dương giáng ; biểu hiện cơ sanh tử.
Cơ chuyển hoá Âm dương của Thiền định là dương thăng, âm giáng ; biểu hiện cơ siêu sanh liễu tử.
Cơ động của con người Hậu Thiên là thân tâm đều động biến thành hiện tượng hữu lậu sanh diệt. V́ động mới có sanh : Tâm sanh niệm, Thận sanh Tinh.
Cơ động tịnh hô hấp là một yếu pháp quan trọng.
Một lần động thở ra gọi là hô; hô th́ sanh dương. Một lần tịnh hít vào gọi là hấp; hấp th́ sanh âm. Một âm sanh dương, một động sanh tịnh cùng tương quan. Một hô hấp cùng tương thông : đây đó ngầm nuôi, Tánh T́nh hoà hiệp.
Ngưng thở nhẹ nhàng mà tự nhiên tạo cơ phối ngẫu của âm dương th́ Khí Tiên thiên từ trong hư vô đến.
Một dương sanh tại Tư, Tư thuộc Khảm Thủy, cho dưqqng hoả tiến lên th́ Thủy Mộc chung nhà.
Một âm sanh tại Ngọ, Ngọ huộc Ly Hoả, xoay vận âm phù th́ Hoả Kim ở đó.
Khảm nạp mậu là chơn tri tại Tinh. Ly nạp kỹ là linh tri, tại Tánh.
Tiến dương thối âm, mỗi việc tùy thời, trong đó có chữ Tín, tức có độ số.
Thổ trung ương hỗn hợp trăm thần, công về Mậu Kỷ. Mậu để hoá dương chủ vận bên ngoài. Mậu hoá âm chủ dưỡng bên trong.
Mậu Kỷ hiệp nhau, trong ngoài như một. Lưỡng Thổ kết thành đạo Khuê.
Vậy chân tri, lương tri lương hiệp. chân T́nh, chân Tánh đồng Khí, cương nhu tương đương, đồng quy về Trung Chánh.
Khảm một, ly hai hiệp là số ba (3).
Mậu Kỷ thổ trung ương, số của nó là năm (5).
Ngoài lấy Khảm điền Ly tức dùng Thủy chơn nhứt giúp cho hoả linh minh. Trong chuyển Mậu đến Kỷ giúp cho đức cương kiện hiệp với đức nhu thuận, đó là Tam Ngũ hài hoà. Lại nữa :
Kim Thủy thuộc Thận tức bốn cộng một bằng năm.
Mộc Hoả thuộc Tâm tức ba cộng hai bằng năm.
Mậu Kỷ Thổ thuộc ư bản số là 5.
Thủy Hoả Thổ là ba việc trọng yếu trong việc tu đơn.
Diệu dụng ở chỗ: cực tịnh cho Thân Tâm bất động cùngchơn ư tập trung về Huyền Quan Khiếu ; đó là bí pháp cơ điều hợp Tam Ngũ. Mà Tam Ngũ đă hài hoà th́ cả Tinh Thần, hồn phách của Hậu Thiên đều chuyển hoá về tiên Thiên.
Đơn Đạo hữu vi là hoàn toàn nghịch vận cho nên gọi ‘thất phản cửu huờn - kim địch đại hoàn đơn’ là vậy.
Công phu trọng yếu là sơ đắc nhất. Nhất là Thái Cực. Nhất đă đắc th́ tất cả đều hoàn tất.
Tu Đơn Đạo là lập nên chánh quả,
Luyện giác linh để phân hoá giả chơn,
Lấy chí thành lên tột đănh Linh Sơn,
Để phản phục bổn ngươn Chân diện mục,
Để thấy ngưqzi măi mê trong cơi dục,
Để hoát nhiên Thần đức lập Hư không,
Để thoát ṿng nhân quả của Hoá Công,
Để dứt niệm, lậu tận thông là chánh nghiệp,
Chư hiền sĩ đă nhất tâm thừa tiếp,
Mối chân truyền chuyển hiệp Đạo vô vi,
Th́ sớm trưa mau đạt đích quy y,
Lo thanh lọc những ǵ thân tâm tạo,
Tong cơi dục mà tâm bào không vẫn dục,
Giữa thị phi mà thần thức vẫn an nhiên,
Sáu cửa đóng lặng yên, trong ngoài không xuất nhập,
Là diệu cơ hội tập thể âm dương,
Là giao dưỡng hổ tương chơn Thần Khí,
Trời Đất xoay vần cung Ngọ Tư,
Lục âm dưqqng chuyển vị tiếp luân hành,
Hiệp thời độ tử hoàn sanh,
Cơ tiến thối tạo thành cơ phục dưỡng,
Quyền Tạo Hoá đă gieo mầm Thánh chưỡng,
Chỉ chờ cơ pháp tượng thoát thai nhi,
Bí quyết truyền là chiết Khảm điền Ly,
Th́ Tứ Tượng Ngũ Hành đồng quy Tông Tổ,
Chánh pháp Đạo ẩn vi mà sanh tỏ,
Thượng Thừa Phẩm điểm độ tối chân huyền,
Công tựu thành c̣n đợi kể thiện duyên,
Chứng thực quả mới thấy rơ lời Phật Tiên siêu thoát hoá.

Lặng lẽ công phu pháp thọ truyền,
Lần theo âm tín của chân nguyên,
Vô nhơn vô ngă vô h́nh tướng,
Chẳng nhiễm trần tâm hoá vạn duyên .

Cười… Giờ đây Tôn huynh cần nêu lên điểm trọng yếu trong việc thừa thọ pháp Thượng thừa.
- Phát tâm đại nguyện, đó là điều tiên quyết nghe ; v́ có ḷng chí thành phát tâm mới có nghị lực vững bước theo con đường tu tiến.
- Phải giữ đúng môn quy. Tuyệt đối không được đem Chánh pháp ḿnh đă thọ truyền lại cho người khác.
- Không được nghe theo lời chỉ dẫn của kẻ khác, ngoài pháp Tánh Mạng song tu.
- Tinh tấn công phu không gián đoạn.

Đàn đến đấy đă măn. Tôn huynh ban ân chung.

Truong ngoc an suu tam
Phap quoc

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh