Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

HÀNH TRÒN THÁNH VỊ

             Tất cả nhân-loại trên thế-giới hiện giờ đang sống trong cảnh phập-phồng lo sợ tai nạn đến bất ngờ, vì thấy rõ ra là đời mạt-kiếp, thế cùng.

            Vì vậy, ai ai cũng hy vọng mong mỏi có Thánh-Nhân ra đời để cứu vãn tình thế, đem hạnh-phúc thật sự cho nhân-loại.

            Cười! Thánh-Sư cũng đáng khen thiện-ý chung trong phần nhân-loại đạo-đức ấy lắm, nhưng đó sẽ không hoàn-toàn kết thành như ý-nguyện được! - Chư môn-đệ có thấy chăng?

            Ðời hành-đạo của Thánh-Sư trên mấy chục năm trường trong thời lục quốc phân tranh, Thánh-Sư cũng chí quyết đem nhân-nghĩa ra phổ-biến, gieo truyền cho thiên-hạ ảnh-hưởng; thế mà bực vua chúa đến chư hầu cùng các quan-lại có ai mà hưởng ứng? - Vì sợ Thánh-Sư có tài rồi cướp quyền cùng đoạt danh lợi. Vì thế, mà đời hành-đạo của Thánh-Sư biết bao giai đoạn gian-lao, khổ-sở.

            Nếu trong thời kỳ này mà Thánh-Sư tái thế xuống một lần nữa bằng xác thân cũng khó đem giáo-lý mà phục-thiện cho những tay lãnh-đạo đầy tham-vọng danh lợi, thì có thế nào cứu vãn nhân-loại được!

            Lại nữa, chư môn-đệ hy-vọng có một Thánh-Nhân đầy đủ quyền lực thiêng-liêng, dùng phép lạ để cứu vãn vạn quốc khuất phục. Dưới quyền lực của vị Thánh-Nhân tài phép ấy thì cũng chỉ một thời gian bá niên là cao, rồi xác thịt này cũng hườn về cát bụi, thì mầm ác nghiệt tham vọng danh lợi kia cũng nẩy nở hườn phục trở lại, thì nào có bền vững quả địa-cầu này đâu!

            Bởi Ðức Thượng-Ðế là Cha lành của nhân-loại, đầy đủ toàn tri, toàn năng, thông suốt cả quá-khứ, hiện-tại, cùng vị-lai, mới mở Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ, dùng huyền diệu cơ bút giáo hóa nhơn-sanh cho trở nên bực Hiền Thánh tại thế này.

            Chư môn-đệ ngày hôm nay đã rõ lắm, Ðức Thượng-Ðế đã ban phong chư môn-đệ vào bảng Thánh, ấy là chư môn-đệ lãnh mạng Thánh-Nhân tại thế-trần nầy đó.

            Thật chư môn-đệ hữu phước quá, đối với Thánh-Sư hành-đạo suốt cả đời, đến chết thiên-hạ mới tôn là Chí-Thánh, rồi mới được Thượng-Ðế ban ân cho.

            Còn đối với chư môn-đệ hiện nay, việc làm chưa hoàn-toàn nên bực Thánh mà được Ðức Thượng-Ðế ban trước cho danh Thánh, lại được hân hạnh phần đời cũng tôn sùng luôn, ấy là hữu phước lắm.

            Vậy chư môn-đệ rán cố-gắng tu học để thực hành cho đúng với sứ mạng của Thánh-Nhân tại trần.

            Vậy từ đây, mỗi môn-đệ đã thọ phong vào bảng Thánh, đã có cơ hội đủ phương tiện để tạo vị lập ngôi Thánh-Nhân tại trần nầy.

            Sự đời chẳng khác dòng thủy-triều, khi lớn lúc ròng, khi trong lúc đục, khi nổi ba-đào lúc yên-lặng như tờ. Chư môn-đệ chẳng khác nào những tay thủy-thủ đang chèo thuyền Bát-Nhã trên dòng thủy-triều để vớt những khách trần hồi đầu nhô lên khỏi nước kêu cứu, thì chư môn-đệ có phận-sự cứu vớt lên thuyền, rồi phải đủ tài đức đảm đương tay lái, dây lèo để tiến vào bờ giác-ngạn đến bến vinh-quang. Ấy là chư môn-đệ đã hành tròn Thánh-vị vậy!

Thánh-Sư bày tỏ khá tìm suy,

Kinh-nghiệm đường tu đúng hợp thì,

Giáo-lý thật-hành theo chánh-pháp,

Chơn-truyền giữ đúng những điều-qui.

Hòa-đồng nhân-loại chung tâm hợp,

Hiệp cả đó đây các phái chi,

Hiểu rõ mầu vi cơ Tạo-Hóa,

Ấy là đạt được máy tiên-tri.

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh