Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

HẠNH-PHÚC TIÊU-DIỆT VÀ BẤT-DIỆT

             Gẫm thế-gian nào là ba đào sóng sắc, nào là giấc mộng hy-di, chân hạnh-phúc không phải do nơi giàu sang, vinh-vọng hay trong lầu vàng gác ngọc, điện báu nguy-nga gọi rằng hạnh-phúc.

            Chính chân hạnh-phúc của loài người là lẽ sống tự-toại, yên vui. Ðược tự-toại, yên vui mới là đáng quí trọng, chớ sự che-chở dựa vào một cố-định nào thì hạnh-phúc ấy có nghĩa-lý gì!

            Hạnh-phúc chẳng phải là của cải, mà hạnh-phúc do ở tinh-thần. Nếu tinh-thần được tráng kiện, linh hồn tươi tắn hiện diện trên vẻ mặt, rửa sạch ưu-tư, ưu-lự. Ấy mới hưởng được hạnh-phúc thiên-nhiên.

NHƯ-LAI PHẬT-TỔ

----> NEXT

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh