Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

ÐỨC PHÂN BIỆN

             Trong buổi hạ-nguơn nầy, Thầy đã gom lại những bầy chiên lành ở rải-rác khắp nhiều chuồng. Thầy giao trọng trách cho mỗi con làm kẻ chăn chiên, nếu con để chiên lạc mất, mà không chịu trách nhiệm, thì bầy chiên phải tan rả đó con!

            Thầy giáng điển, giáo-huấn các con trên tam-thập niên, trình độ đạo-đức các con một ngày một tiến mãi lên. Nhưng, con ôi! Ðời càng học, càng thấy dốt; bước đường Ðạo càng tu, càng thấy sự cao thâm huyền-bí vô cùng!

            Nếu các con tự thấy mình là thấp kém, mới có thể hăng-hái trên đường tu học để tiến đến ngày chí-thiện, chí-mỹ đó con!

            Mỗi niên, các con đều đắc lịnh hành-hóa các nơi, con hãy kiểm-điểm so-sánh lại sự hành trình trong kỳ nầy đối với những niên qua, các con kinh nghiệm mới thấy rõ sự tiến hóa về tinh-thần đạo-đức các con là thế nào? - Nhưng, con ôi! Cơ Ðạo càng tiến triển lên cao, các con càng gặp biết bao trở lực khó-khăn, đó là những bài toán đố, các con cần phải giải-quyết cho xong mới mong mở-mang trí-tuệ, thành công đắc quả được.

            Ở trường đời, các con có học mới biết rằng: thầy nơi phàm tục một khi ra một bài toán, chỉ giải nghĩa cho con hiểu, rồi tự con phải mở trí tìm tòi sự kết quả. Có như thế, một ngày mới tiến cao lên mãi được.

            Cơ Ðạo đây cũng thế, các con luôn luôn phải lấy trí quang-minh bình tâm xét đoán, kinh-nghiệm trong mỗi hành vi. Vì rằng, lý Ðạo càng uyên-thâm mầu-nhiệm hơn sự thực học đó con: Nếu con chẳng sáng suốt phân-biện, cân nhắc trọng khinh, thì các con bị sai lầm.

            Vì sự hữu danh, hữu tướng trên thế trần nầy, bởi muôn màu chơn-lý thì có muôn màu lầm-lạc, giả dối pha lẫn. Ðó cũng là bài học để các con kinh nghiệm xét suy.

            Con ôi! Ví như danh Thầy là Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế hay Chúa-Tể Càn-Khôn, mà lời dạy không đúng chơn-lý, thì con cũng không nên tin, và cũng không nên thi hành. Bởi Ðạo là chơn-lý, là đường ngay lẽ phải. Nhưng dưới thế trần nầy, các con bị luật tương-đối, nên các con cần phải lấy trí xét-đoán, phân-biện điều hư lẽ thiệt, mới trọn lành, trọn phải đến ngày chung-qui kết cuộc nghe con!

            Bước Ðạo hành-trình dĩ-vãng chứng tỏ các con đã trung-thành với Ðạo vì chánh nghĩa, chánh lý, chánh chơn.

            Bước hiện tại đây, các con còn phải trải qua bao điều trở lực, đến chung cuộc, con nào vẹn gìn chung-thủy như nhứt với Ðạo, ấy là con thành công đắc quả trên bước Ðạo đó con!

            Thầy rất mừng và rất vui, thấy các con tận-tụy hy-sinh trên đường công-quả, công-trình, chẳng nệ-nài khổ khó gian-lao. Công ấy được ghi vào kim-bảng.

            Với công-quả con tạo, chứng tỏ lòng ích-kỷ của con đã tiêu tan rồi. Với công-trình chứng tỏ con vì nhơn-sanh, hiến thân ra hành Ðạo, thì nền tảng đã vững chắc rồi, con chỉ cần cất lên những tòa nhà lộng-lẫy, nguy-nga, tốt đẹp là trau giồi thân tâm cho sáng-suốt tinh-anh, trọn lành, trọn tốt.

            Con ôi! Trường đời cũng thế, con thấy chăng? - Những bực tài ba văn-chương tót chúng, mà thiếu đức hạnh cũng không thể hữu dụng được thay, huống chi trong trường Ðạo của Thầy là luôn luôn trọng dụng về đức tánh, tâm linh.

            Bởi vậy, Thầy đã dạy phương-pháp tu thân là "Giới, Ðịnh, Huệ". Bài học trước kia con cần phải thực-hành cho đúng mới nên trang đạo-đức.

Trường Ðạo dạy con đáng bực Hiền,

Văn-nhơn tròn phận đáng căn-nguyên,

Vai-tuồng thọ lãnh con cần-mẫn,

Phận-sự thừa vâng, trẻ rán chuyên.

Học Ðạo rõ thông tường lý sự,

Trường đời kinh-nghiệm, rán tâm thiền,

Từ đây còn phải điều gay-cấn,

Thế-sự truân-chuyên luật biến thiên.

CAO-ÐÀI GIÁO-CHỦ CỨU THẾ KỲ BA

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh