Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

ÐỜI ÐẠO HIỆP HÒA

              Hôm nay, Thầy dạy rõ cho các con hiểu lẽ đời Ðạo đi đôi, vật-chất tinh-thần hòa hiệp để các con trong Ðạo và ngoài đời đều nhận rõ lẽ duy nhất ấy mà chung về với Ðạo để hưởng cảnh Thượng-Nguơn Thánh-Ðức.

            Các con ôi! Thầy đâu nói ngoa với các con. Các con từng xem kinh sử cổ kim thì thấy rõ từ đời nào chí những đời nào, nếu nhân-loại xa lìa đạo-đức là lâm cảnh hỗn-độn nguy-vong, muôn thảm ngàn sầu. Như đời thượng-nguơn, đạo-lý dìu dắt con người, con người sống nhờ đạo-lý. Ấy là đời Ðạo luôn luôn đi đôi. Vì vậy, mà thuở ấy nhân-loại mới hưởng được cảnh thanh-bình an-lạc, nhà không đóng cửa, ngoài đường không lượm của rơi, thuần phong mỹ tục, vui thú cảnh sống thiên-nhiên của Trời ban phú.

            Mãi đến ngày hôm nay gọi là đời hạ-nguơn, lòng người vì vật-chất ám-ảnh, mùi chung-đỉnh, lợi danh, chôn sâu đường Ðạo tận đáy lòng, với phàm tánh: tham, sân, si che lấp ánh sáng tâm-linh là lẽ Ðạo. Vì vậy, nhân-loại trên quả địa-cầu nầy hiện giờ tất cả nơi nơi đều lâm vào tình trạng thảm khổ, xâu-xé giựt-giành giết hại lẫn nhau, không tình tương-thân, tương-ái. Ấy cũng vì xa lìa đạo-đức đó các con!

            Có câu: "Người xa Ðạo, chớ Ðạo không xa người", con nên hiểu lẽ ấy. Vì khi Thầy tạo quả càn-khôn nầy có nhân-loại, thì Thầy đã ban cho đạo-lý vào nơi tâm lành. Nay vì mê-muội mà lòng tâm Ðạo không sáng tỏ đặng, cảnh nguy vong sắp đến tiêu diệt nhân-loại.

            Thầy đây là bậc Chí-Tôn, Cha cả của nhân-loại trong ngũ châu, thấy thảm trạng nầy, lòng bác-ái háo-sanh của Thầy đâu nở ngồi yên nơi Bạch-Ngọc, nên Thầy khai Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ, dùng huyền diệu cơ bút tá linh-điển giáo-dục quần sanh, đem đời về Ðạo, đem Ðạo trợ đời để lập lại cảnh Thượng-Nguơn Thánh-Ðức.

            Các con trong Ðạo đã hiểu lẽ ấy rồi, chỉ còn các con chưa vào cửa Ðạo, nên không thấu lý nhiệm-mầu của Thầy. Nên giờ nay, Thầy bày tường tận, cạn lý nhủ khuyên cho các con phần đời sớm sáng tỏ ngộ Ðạo Trời hầu tạo những điều-kiện an hưởng đời Nghiêu-Thuấn.

            Con ôi! Trước dữ sau lành, là được trọn lành. Còn những con đã vào Ðạo lâu rồi mà trước lành sau dữ thì cũng là trọn dữ. Các con nên hiểu lẽ ấy.

            Phần đời rán thức tỉnh hồi tâm, biển trần khổ vơi-vơi, nhưng biết quày đầu là gặp bến bờ. Còn các con trong Ðạo, trên ba mươi năm, nếu đức-tin chưa vững, lòng tâm Ðạo chưa được trọn lành, nếu phải gặp khi trở ngại, khảo đảo, sa-ngã vào đường tội lỗi mà tạo điều dữ thì rất uổng công từ thuở. Vì có câu: "Chung thân hành thiện, thiện du bất túc. Nhứt nhựt hành ác, ác tự hữu dư " nghe các con!

            Các con nam nữ hiểu lý Thầy dạy rồi thì từ đây Ðạo đời liên hiệp tinh-thần vật-chất chỉ có một thôi. Con đi trước dìu em sau, dụng tình thông cảm thân thiện để bày tỏ lý Ðạo, hướng dẫn đoàn em. Vì Thầy là vô-vi, lâu lâu mới giáng đàn chỉ dạy, còn các con là phần xác thịt gần gũi nhau, thì đừng vì lẽ gì tư tâm ích-kỷ cá-nhân nữa mà không dung-hòa thuận-thảo.

            Ðời Ðạo chẳng liên-quan, không tương-thân, tương-ái, thì Thầy rất tiếc lắm nghe các con à! - Rồi ngày tương lai sắp đến đây nền Ðại-Ðạo phải hoàn thành sứ mạng, lập lại thế-giới nầy thành cảnh Bồng-Lai tại thế, chừng ấy các con ăn-năn cũng quá muộn, hối tiếc cũng lỡ rồi. Vậy đời Ðạo rán hiệp-hòa nghe các con!

Ðời Ðạo hiệp hòa mới thái-bình,

Ðời mà không Ðạo phải nghiêng-chinh,

Ðạo đời như thể hình theo bóng,

Ðời Ðạo liên-quan một mối tình.

Ðời ấy là nhà con tạo dựng,

Ðạo là nền tảng phải đinh-ninh,

Con ôi! Ðời Ðạo liên hòa-hiệp,

Ðời Ðạo đi đôi, trẻ vững tình.

 NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ tá danh CAO-ÐÀI

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh