Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

ÐẠO LÝ ÐẠI ÐỒNG

              Hôm nay là ngày lễ sanh-nhựt của Ta cách đây một ngàn chín trăm năm mươi chín năm (1959), khắp hoàn cầu môn-đồ đều hưởng ứng ngày lễ nầy rất long-trọng.

            Ta chứng lòng thành kỉnh của tất cả nhân loại. Trong buổi hạ-nguơn mạt kiếp tận thế lập đời nầy, ai biết hồi tâm tỉnh ngộ, tròn đức tin với Ðấng Cha Trời, hành tròn nhiệm vụ cứu nhơn độ thế, toàn thiện, toàn mỹ thì ngày đại-đồng phán-đoán tại thế gian nầy tức là ngày Ðại-Hội Long-Hoa công thưởng, tội trừng; mỗi mỗi phần tử nhân loài đều quỳ trước án để lãnh tội hay phước do Ðức Cha Trời cùng trong Tam-Giáo định đoạt phân minh đúng lẽ công bình.

            Ta rất mừng trên thế-giới hiện giờ môn đồ Ta rất đông, nhưng chỉ giữ Ðạo phần nhiều, còn hành Ðạo thì rất ít. Ta vui thấy nước Việt-Nam hữu hạnh được ngộ Ðạo của Ðức Chúa Trời tá danh kỳ ba là Cao-Ðài cứu thế, Ðại-Ðạo phô truyền khắp cả ngũ châu vạn quốc.

            Tuy hiện giờ chơn-truyền còn trong vòng đất nước, nhưng ngày kế cận đây sẽ lan tràn ảnh-hưởng đến toàn cầu, chừng ấy mới rõ thấy Ðạo Trời là quý.

            Ta rất mừng cho các môn-đồ Ta trên hoàn cầu, ngày nay tinh-thần đạo-đức tiến đến chỗ duy nhứt, không còn câu-nệ về phần hình-thức, giáo-điều của mỗi tôn-giáo nữa; biết tầm hiểu được chỗ chơn-lý duy-nhứt là tôn-giáo nào cũng có vị Giáo-Chủ lãnh sứ mạng nơi Ðức Chúa Trời xuống thế trần tùy địa-phương, hoàn-cảnh, trình-độ thích hợp dân tâm mà mở Ðạo trong những thời kỳ.

            Ðến nay buổi hạ-nguơn mạt-kiếp mà trước kia lời tiên-tri của Ta gọi là tận-thế, thì nay chư môn-đồ ai là người hữu Ðạo dù trong tôn-giáo nào cũng nhìn nhận đời đã đến cuộc giáp mối tuần huờn nên Ðức Cha Trời chính mình Ngài xuống trần bằng điển quang lập Ðại-Ðạo kỳ ba chơn truyền tại nước Việt-Nam.

            Rất hân hạnh, rất hữu phước thay cho dân-tộc Việt-Nam vì còn giữ được bản căn từ thiện, nên buổi cuối cùng mới ngộ được chơn-truyền của Ðại-Ðạo.

            Ta rất mừng thấy tinh-thần của người Ðạo Cao-Ðài rất chung hiệp tất cả. Ðiều ấy rất quý và tiến triển hơn hết.

Tinh-thần Ðại-Ðạo Việt-Nam nầy,

Tiến-triển rất cao hiệp với Thầy,

Ta chứng lòng thành tin-tưởng ấy,

Trong ngày sinh-nhựt được sum-vầy.

 GIA-TÔ GIÁO-CHỦ JÉSUS CHRIST

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh