Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

ÐẠI CHÍ

            Người tu trong Ðại-Ðạo phải có một đại chí, phải có một lòng đại-độ bao dung thì mới thành công đắc quả trên đường Ðạo.

            Vì người tu học đã bước lên nấc thang tiến hóa có thể đi đến tột bực gọi là "siêu nhân loại", thì người có chí ấy đâu phải thấp hèn nhỏ-nhen, phải có một tấm lòng quãng-đại mới dám hy-sinh cả thân tâm, gia đình, sự nghiệp vật-chất dưới thế gian này để tu tạo sự nghiệp tinh-thần thiêng-liêng nơi thượng-giới, để ảnh-hưởng trường-tồn bất diệt; chớ những điều danh lợi dưới thế-trần này đều mộng-ảo như phù-vân, như sương đeo ngọn cỏ. Vì có câu: "Phú quý như môn tiền tuyết, ân-tình như thảo thượng sương", chỉ có đạo-đức là lẽ thật mà thôi.

            Bởi vậy, từ cổ chí kim, biết bao những bực hiền-triết, thánh-nhân, kẻ thì ẩn-sĩ nơi lâm sơn cùng cốc, còn người thì vui thú nơi chốn điền viên, lấy trời đất làm nhà, lấy non sông làm thê tử, lấy nhân loại làm sự-nghiệp, vui thú cờ Tiên rượu Thánh, tâm hồn bao la man-mác trên cõi hư-không, coi quả địa-cầu này còn chật hẹp.

            Người có đại chí như thế mới đạt thành sở nguyện trên đường đạo-đức.

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh