Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

CÔNG MINH CHÁNH

LÝ công minh chánh cứu toàn linh,

ÐẠI phước hữu căn hưởng cảnh bình,

TIÊN vốn không xa nơi tục-lụy,

Giáng đàn tâm-sự để phân minh.

            Chư hiền đệ muội lãnh-đạo ôi! Trên việc Ðạo hay sự đời, từ vật-chất đến vô-vi, nếu cố chăm-sóc siêng-năng với công việc mới là sự quan-hệ nhứt, còn sự thành công chỉ là phụ thuộc mà thôi.

            Vì công việc, trước phải hành, cái hành phải nhiều công cán, siêng-năng, khéo chuốt-trau, thì ngẫu-nhiên trở nên thành-công. Sự thật như vậy. Chư hiền đệ muội thi hành quan-niệm chi, yếu-điểm gì, công việc thế nào, thì trước phải thật-hành chính-chắn, thì sự thành công mới rỡ-ràng, vinh-dự.

            Sự thành công là do sự cố-gắng thật-hành và khéo chuốt-trau, kinh-nghiệm, hiểu biết. Hiểu một cách rộng rãi thì không thể hoàn-toàn công việc được mà phải hiểu từ chỗ tỉ-mỉ đến chỗ bao-la.

            Công việc gì cũng có thể phác-họa nên một bức tranh tinh-diệu được, thì chừng ấy mới đúng-đắn bổn-phận đối với chính bản-thân con người trong xã-hội và đối với nhơn-sanh.

            Vậy mỗi tay hướng-đạo đều phải lập được tâm trí vững-vàng, thực-hành cương quyết, dù thất bại hay thành công đều là bài học quý giá cho mỗi hiền đệ muội. Khi thực hành phải đem dục-ý bỏ riêng, mà đem vào chỗ chí-công vô-tư, xã-kỷ đối với việc làm thì mới nên được. Dẫu rằng tài chước mưu sâu mà thiếu sự cương quyết, thiếu sự phân định, vội vàng trong công việc, thì khó mà thành công trọn vẹn.

            Tay hướng-đạo phải đem hết tâm trí để hướng dẫn và khép mình hẳn vào luật Ðạo, gương mẫu rõ ràng, kềm chế bản thân, tâm ý trong một phạm vi đạo-đức chơn-chánh, thì không kêu gào kẻ theo ta nhưng người vẫn thấy và noi dấu.

            Ðuốc sáng, lẽ dĩ nhiên xa gần mọi người đều thấy, nhưng đuốc lu mờ thì dù gần đến đâu cũng không thấy tỏ rõ được.

            Tay hướng-đạo phải đi sát với nhơn-sanh để an-ủi tinh-thần hoặc phương-tiện, kế-hoạch, vật-chất trên tình đồng-đạo, tương-trợ tương-ái thì mới đi đến mức diệt tiêu sầu thảm.

            Chư hướng-đạo hãy coi mình là con của Ðấng Phụ-Từ, là đệ tử của Tiên Phật, phải biết tự trọng mà đi đúng căn-bản đạo-đức vi-bổn thì mới có thể chấn-hưng đuốc từ-lành.

LÝ-ÐẠI-TIÊN

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh