Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

CHƠN LÝ QUI NGUYÊN

            Bước vào ngưỡng cửa từ-quang, các con đã giác ngộ được mối Ðạo lành. Các con tự nhận rằng các con ngày nay đã thức tĩnh rồi, nhưng xét ra, Thầy nhìn các con vẫn còn mê-muội tánh tâm.

            Nếu các con tĩnh thì minh-biện sáng-suốt, hành-động thiết-thực với con đường chơn chánh, với lý tưởng cao siêu, tuyệt-luân đạo-đức. Chớ nào phải các con tin Thầy, Mẹ, Thần, Thánh, Tiên, Phật giáng lâm? Mà các con vẫn tin rằng Thầy, Mẹ, Thần, Thánh, Tiên, Phật giáng dạy ở hồng-trần. Không đâu các con!

            Thầy dạy chơn-lý tu thân. Các con biết chơn-lý mà tĩnh-thức lương-tri, chớ nào phải tin Thầy, Mẹ, Thần, Thánh, Tiên, Phật mà thức tĩnh? Nghĩa là các con biết chơn chánh mà thức-tĩnh, không phải tin vào đâu mà thức-tĩnh.

            Phải chăng mùi danh lợi, kim-tiền trước mặt mà nhiều con bị phỉnh gạt, tận tuyệt tấm thân? - Chẳng khác nào loài thú rừng kia vì bị mồi ngon trong bẫy rập, tưởng dễ đâu thu thập để no lòng; nhưng bởi thế, thành thử phải vướng cạm chông đắm đuối.

            Ngày nay, Thầy đặt ra mười hai chi-phái là mười hai hạt giống lành để gieo tỉa trên đám ruộng xinh. Giống thóc nào cũng dùng được, nhưng giống thì trổ trước, giống thì muộn hơn. Ðến khi chín, chỗ thì trổ sớm, chỗ thì trổ muộn; nếu các con đem gặt hái đi thì có bao nhiêu kết quả?

            Chi bằng các con gặt hái từ thửa ruộng, thửa ruộng nào hết thửa ruộng nấy, và chừng hạt thóc trên cánh đồng trổ chín đều, các con gặt hái thì kết quả vô ngần.

            Nếu vì dục-vọng, các con muốn đi đến thành công trên bước Ðạo, chẳng khác nào nước trong đê đầy tràn mà đê lại nhỏ, thì nước phải tràn bờ đi.

            Ngày nay, sự ác vẫn còn lan rộng, thân tâm các con chưa diệt được mầm sâu chia rẽ, tự-ái, tham, sân, si là chưa hoàn-thiện. Nếu các con muốn đi đến chỗ thành toại, chẳng khác nào đê kia tràn nước.

            Bởi sự ác nhiều, thiện ít; ác nhiều thì người hướng thiện phải làm thế nào vẫn đi đến chỗ hoàn-thiện đó con!

            Thầy nhìn lại thảm thương cho đàn con còn đương khờ-khạo. Thầy dùng chữ thiện, chớ Thầy đâu dùng sức mạnh ở bên ngoài, dầu cho ngày Ðạo thành còn một đứa trung-chánh với Thầy thì cũng thành Ðạo đó các con!

            Các con muốn làm hạc bay bốn phương trời, sống với một lý-tưởng cao đẹp bình quang hay là các con muốn làm kê, sẵn thóc bươi móc kiếm ăn mà nước sôi vẫn kề?

            Sự tu thân của mỗi con là tâm-lý chơn-chánh. Thầy không bắt buộc mỗi con theo; nhưng nầy các con! các con có chí thành, chí kỉnh, trung-thành với việc làm nhỏ-nhặt, thì các con mới hành-động được việc to-tát. Nếu các con không có một lý-tưởng cao-siêu, một hành-động sáng-suốt, thì các con làm sao vững đường lối của các con để tiến đến thiên-cơ Thầy định.

            Thầy vì thương các con, đem lời đạo-đức khuyến-nhủ các con. Các con biết chơn-lý, biết thiện-đức mà theo Thầy, chớ Thầy không đem phép nầy, lực nọ, cùng quyền danh lợi để rù-quến, bắt buộc con theo.

            Con theo đạo-đức mà trước kia con nguyện làm lành lánh dữ, chớ không phải mong muốn điều nầy, lẽ nọ. Cái lẽ mà con mong muốn đến chỗ thành-toại thì duy chỉ có Thầy là Chúa-Tể Càn-Khôn mới chuyển vận được mà thôi. Dầu cho tài ba ở thế, cũng chẳng qua là trò giả tạm hữu-hình. Sự nhận thức của con là thanh với trược. Trược là bàng-môn tả-đạo, còn thanh ấy là điển Thầy.

            Cũng như con, sự ác ấy là trược, còn lời chơn-chánh đạo-đức, làm lành, làm phải ấy là lời Thầy.

            Các con biết thiện và hành động thiện cho hoàn-toàn, thì các con thấy sự thành toại, mặc dầu các con chưa làm được lành, nhưng các con thốt lời lành và có tư-tưởng lành cũng như các con trở nên gần lành; mặc dầu các con chưa làm việc dữ, nhưng thốt lời dữ và có tư-tưởng dữ, cũng dường như kẻ dữ vậy.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh