Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

CHÍ QUÂN-TỬ

    Bổn phận làm người ở thế-gian có ba điều lo nghĩ:

1)      Lúc nhỏ, nghĩ đến lúc lớn thì chăm học.

2)      Lúc già, nghĩ đến lúc chết thì chăm dạy.

3)      Lúc có, nghĩ đến lúc không thì chăm cứu giúp.

    Ấy là chí của người quân-tử phải thực-hành như thế.

    Chư môn-đệ sống trong thời buổi cuối hạ-nguơn này, hữu duyên lành ngộ Tam-Kỳ Phổ-Ðộ thì thấy rõ ngày tương lai như thế nào?

            Nếu trước không lo đào bến với đắp bờ, thì cơn sóng gió, thuyền dật-dờ, không nơi nương tựa.

            Chư môn-đệ đã tìm hiểu lý Ðạo là thế ấy, thì hiện giờ đây với bổn phận của tuổi trẻ, nên rán cố cần tu học cho thông tường giáo-lý.

            Với tuổi già, thì rán đem hết khả-năng ra để dạy lại cho đàn em. Nếu trẻ già đều đồng tâm, hiệp ý, tận tụy với sứ mạng, thì lo chi cho cơ Ðạo không phát-triển vẻ-vang.

            Nhưng trái lại, tuổi trẻ với tuổi già thường chênh-lệch đụng chạm nhau luôn, lắm lúc phải ngưng trệ cơ tiến hóa. Chư môn-đệ phải rán dung-hòa, lấy chí quân-tử khoan-hồng đại-độ đối với kẻ dưới, dù cho có tính ngoan-cố, bỉ-bạc, thì lỗi ấy sao qua được luật Thiên-điều trước án ngũ-lôi.

            Cơ Ðạo sắp đến ngày vinh quang, nhiệm vụ chư môn-đồ rất hữu dụng tối cần, vì nước Việt-Nam được chọn làm trung-ương Thánh-địa trên quả địa-cầu này, thì ngày tương-lai ngũ châu đều đến tầm Ðạo để thọ chơn-truyền. Nếu chư môn-đệ tuổi trẻ không cố tâm tu học, rồi ngày ấy hữu dụng được chăng?

Tu học cố cần việc sám kinh,

Học thông giáo-lý để trau mình,

Học rồi hành sự không sai lạc,

Học để cứu đời buổi khổ chinh.

 

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH HƯNG NHO GIÁO-CHỦ

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh