The Left Eye of God

CHÍ ĐẠO NAM NHI

Nghìn dặm xa xôi cánh nhạn trương

Kề vai xốc gánh Đạo lên đường

Ân Thầy bao quản thân vùi dập

Nghĩa bạn cùng chung gót trổi bươn (1)

Quyết phá cho tan màn hắc ám

Toan xoay trở lại mối cang thường (2)

Thân tu thiên hạ an bình đặng (3)

Hồ thỉ (4) nam nhi đáng để gương.

 

Đức THÀNH HOÀNG BỔN CẢNH

Thánh tịnh Đại Thanh (Gò Vấp, Gia Định)

ngày 01-8 Giáp Tuất (09-9-1934)

tiễn hành Thánh mạng giáo đạo Trung Kỳ.


(1) Bươn: Mau chân, vội vã, gấp rút.

(2) Cang thường 綱常: Tam cang và ngũ thường; luân lý làm nền tảng vững chắc cho cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia.

(3) Cương lĩnh sách Đại Học: Tri chí [học để hiểu biết cho rốt ráo], ý thành, tâm chính, thân tu, gia tề, quốc trị, thiên hạ bình.

(4) Hồ thỉ tang bồng 弧矢桑蓬: Cây cung (hồ) bằng gỗ dâu (tang) và mũi tên (thỉ) bằng cỏ bồng, ám chỉ sự tung hoành của kẻ làm trai. (Ngày xưa ở Trung Quốc, khi sinh con trai thì người cha lấy cung gỗ dâu bắn tên cỏ bồng ra bốn hướng.)