Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

CÁC BÀI THÁNH GIÁO CỦA ĐỨC QUAN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT

 

Văn Phòng Phổ-Thông Giáo-Lý 21-3-1965 (Quan-Âm Như-Lai)

Huờn-Cung Ðàn 7-5-1965 (Quan-Âm Như-Lai - Thích-Ca Như-Lai)

Chữ Tâm 13-6-1965 (Quan-Âm Bồ-Tát)

Huờn-Cung Ðàn 27-6-1965 (Thường-Cư Nam-Hải Quan-Âm Như-Lai)

Chơn-Lý Ðàn 14-1-1966 (Quan-Âm Bồ-Tát)

T́m chữ “Muốn” (Quan-Âm Bồ-Tát, 17-2-1967)

Huấn nữ chơn ngôn (Quan-Âm Bồ-Tát, 11-3-1967)

Đạo lư của người hành Đạo (Quan-Âm Bồ-Tát, 9-5-1967)

Ư thức hệ Nữ-Chung-Ḥa (Quan-Âm Bồ-Tát, 18-10-1967)

Kiến thức người tu (Quan-Âm Bồ-Tát, 7-1-1968)

Ngũ nguyện Thánh Thất an ninh - Đạo đức là siêu chánh trị (Quan-Âm Như-Lai, 2-3-1969)

Phương pháp tu thân hành Đạo (Quan-Âm Bồ-Tát, 3-5-1969)

Lấy tĩnh chế động (Quan-Âm Bồ-Tát, 17-5-1969)

Giải thoát (Quan Âm Bồ Tát, 12-5-1970)

Kiểm điểm thân tâm (Quan Âm Bồ Tát, 18-7-1970)

Nhẫn nhục (Quan Âm Bồ Tát, 12-11-1970)

Nguyên lư tuyệt đối (Quan-Âm Bồ-Tát, 2-2-1971)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh