Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG

              Trường đời hay Ðạo, bí quyết thành công là do ở chí kiên-nhẫn. Các con đã từng xem kinh sử cổ kim, đã rõ tường tích Ngu-Công phá núi, thì vai tuồng của mỗi con ngày hôm nay chẳng khác Ngu-Công đó vậy.

            Các con cách với Thầy chỉ tại núi lòng ngăn trở, núi ấy đầy hầm hố chông gai, lại thâm sâu, dẫy đầy ác thú là quỉ lục-dục, ma thất-tình.

            Các con hãy san bằng núi lòng ấy, thì các con đến cùng Thầy rất dễ dàng, khỏi điều chướng ngại ngăn trở trên bước đường tiến-hóa của mỗi con về với Thầy.

            Các con đã rõ tích của Ngu-Công rồi, thì các con hãy đóng vai trò ấy cho đúng với nhiệm vụ thế Thiên hành hóa.

            Ngu-Công tuy tuổi già, sức yếu, mà núi thì cao lớn, nhưng nhờ chí kiên-nhẫn, bền-bỉ, đem hết tâm lực ra để hành sự, chẳng màng lời chê cười của Trí-Tẩu.

            Con đây cũng thế ấy, không nên vì vật-chất, lợi danh ám-ảnh mà quên sứ mạng thiêng-liêng, trọng trách của Thầy giao phó.

            Từ lâu, trải mấy mươi niên trường, đường Ðạo các con đã từng trải những điều gian-lao khốn-khổ, bước đường tiến bộ đã được tám phần mười, các con chỉ cần cố-gắng thêm lên mãi mãi thì sự thành đạt sẽ được như ý nguyện của Ngu-Công.

            Các con nên biết rằng, chẳng phải các con hạn chế sự tu hành trong một đời các con thôi đâu, vẫn còn mãi mãi lưu truyền đến thất ức niên, chớ chẳng phải như ý phàm các con hứa hẹn, tu lần tu lựa, hoặc năm ba năm đâu.

            Sự-nghiệp các con là sự-nghiệp tinh-thần đạo-đức, phải phát đại-nguyện, những kiếp về sau liên tiếp trên đường tu học, chớ phải nào một kiếp này mà thôi đâu; tại lòng phàm tánh tục các con cạn nghĩ, lòng vẫn ước mơ luôn luôn dục vọng.

            Bởi thế, thiêng-liêng thấy rõ lắm, mới dắt lần từ mức, chỉ chứng đường thành công.

            Ðến nay, các con đã thấy rõ nẻo thành công rồi, thì phải cố gắng, hăng-hái tiến mãi mãi lên để phụng sự hoàn thành sứ-mạng nghe mỗi con!

            Cái bí-quyết thành công là do chí kiên-nhẫn, chịu đựng gian khổ, bền-bỉ, tận nhơn lực, thì lo chi sự thành công không kết quả mỹ-mãn đó các con!

Thầy đã cạn lời, trẻ nghiệm suy,

Bước đường hành Ðạo rán lo thì,

Cảnh đời sắp đến nhiều đau khổ,

Phận sự các con phải cứu nguy.

Gặp lúc phong-vân con lãnh phận,

Ðến ngày chuyển hóa, trẻ hành-vi,

Làm sao cho xứng con hiền hiếu,

Ðạo-đức chấn hưng đã đến kỳ.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh