Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

BA ĐÀO SÓNG NỔI

(Thanh Long Cung, 24-3 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 23-4-1957)

Thi bài:

       Thái B́nh Dương ba đào sóng nổi,

       Bầy cá ḱnh, đua lội ra tài;

              Long ngư xuất hiện ra tay.

Ầm ỳ tiếng sóng đêm ngày không ngưng.

       Ḱa bầu trời, tưng bừng chim biển,

       Đại bàng kia, bay luyện trên không;

              Sớt đâm bầy cá hóa long,

Rơ ràng ngư điểu xung phong trận tiền.

       Lăo đă thấy, cơ thiên như thế,

       Lời sám truyền, há dễ nói chơi;

              Tiên tri bày tỏ cạn lời,

Ai người tâm đạo mới thời vững tin,

       Lăo thấy rơ, nhơn sinh đồ thán

       Đây sẵn thuyền, tai nạn bất ngờ:

              Biết tu, hiểu rơ thiên cơ,

Th́ mau chơn bước, kịp giờ Long Hoa.

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh