Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CHỨC SẮC THIÊN ÂN

Đàn tại Bữu Ṭa, ngày 15.6. Đại-Đạo năm thứ 33 (Mậu Tuất) 31.7.1958.

Đức Lư Giáo Tông dạy trách nhiệm của người Chức sắc Thiên ân PHẢI :

BÀI:

Phải b́nh tĩnh trong mọi khó khăn

Phải ăn năn những điều sai quấy

Phải nhận thấy những chỗ sót sơ

Phải đợi chờ những người chậm chạp

Phải tụ họp những bạn Thiên ân

Phải chung phần cùng người oan khúc

Phải giáo dục những đám ngây thơ

Phải lững lơ những lời nhạo báng

Phải bền rán mà đợi vài năm

Phải viếng thăm trọn t́nh đồng Đạo

Phải chu đáo việc nhỏ việc to

Phải so đo nên đi nên ở

Phải bỡ ngỡ trước mặt người thân

Phải bảo nhân trong cơn biến loạn

Phải chính đáng trước sự Pháp Quyền

Phải chuyên viên các cơ cấu Đạo

Phải đào tạo Giáo sĩ thiện dân

Phải ân cần cơ quan ngôn luận

Phải hờ hững với bợm lợi danh

Phải tranh giành cho phần Đạo Đức

Phải cố sức mà học mà tu

Phải giả ngu học gương Hàn Tín

Phải nhẫn nhịn trước cảnh khó khăn

Phải công bằng ḥa chan sự sống

Phải nhứt thống Quyền Pháp Thiên Ân

Phải góp phần vào cơ thống nhất

Phải tích cực xây dựng Giáo quyền

Phải kiền thiền lo đường giải thoát

Phải hoạt bát Phổ tế, Minh tra

Phải trông xa là phần Hành chánh

Phải gánh vác Phước thiện phần Đời

Phải nhớ lời tiến lên Nữ phái!

Bần Đạo chào chư đệ ./.

(Trích sao nguyên văn. Kính thông bạch chư quư vị cùng nghiên cứu. Trân trọng. THANH TÙNG)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh