Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Đại-Giác Kim-Tiên

LUẬN VỀ LỤC DỤC, TAM TÂM CHI NGHIỆP, THẬP GIỚI ĐIỀU QUI

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 8g ngày 15-6-1978

____________

Thi rằng:

Khói trầm ngút tỏa kết lầu mây,

Bát ngát mùi xông thấu cửu đài,

Phiêu phiêu cánh hạc dừng trong gió,

Chấp cẩn thơ đề rõ mấy nay.

Thi:

ÐẠI nguyện từ xưa trót một lời,

GIÁC lòng nhân thế giữa dầm khơi,

KIM cổ vẹn thề câu bác-ái,

TIÊN Phật đắc thành dạ chẳng lơi...

Xem nguyên bài >>> Luận về lục dục, tam tâm chi nghiệp, thập giới điều qui

Thánh giáo kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh