Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Kỷ niệm vía Đức Quan-Thế-Âm Bồ-Tát 19-6 âm lịch

 

BA YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH

 (Ðoạn Thánh giáo sau đây được trích từ quyển "QUAN-ÂM PHỔ-CHIẾU PHÁP-BẢO TÂM-KINH" do Ðức QUAN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT giáng tả tại Thiên-Lý Bửu-Tòa năm Bính-Dần 1986)

____________

...Nếu áp lực cơ diệt hóa tới cùng nhân loại chậm hay mau sẽ có ba yếu tố, và ba cái yếu tố đó sẽ bài tiết rất tỏ rõ ở trong cuộc sống của nhân loại hằng ngày, mà nhân loại sẽ là nắm quyền tối hậu quyết định lấy cho chính mình, chớ không phải quyền tối hậu quyết định ấy là do nơi ma đạo...

Xem tiếp >>> Ba yếu tố quyết định

Thánh giáo kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh