Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁNH GIÁO KỲ TRƯỚC

25.- VẠN QUỐC TỰ

(Chơn Lư Đàn) Tuất thời, 20-11 Ất Tỵ (12-12-1965)

Thi:

GIÁO huấn từ ngôn vạn lư truyền,

TÔNG môn cập hạ ngưỡng ân Thiên,

ĐẠI giang cô nhạn hoành giang thượng,

ĐẠO thống quần ưng viễn thống biên.

tú thanh thanh năng kết quả,

THÁI ḥa mặc mặc tổng huờn nguyên,

BẠCH vân sơn thượng tàn nhơn ảnh,
Giáng phước huy hoàng tại hậu niên.

      Bần Đạo chào chư hiền đệ, hiền muội. Bần Đạo miễn lễ, đồng an tọa.

      Trần Châu, Huệ Linh Tâm, Huệ Thành -  Hôm nay v́ t́nh trạng bi thiết của Hội Thánh Tam Quan, nên Bần Đạo truyền lịnh dời các hiền đệ đến để tiếp chuyển lời của Bần Đạo về Hội Thánh, hầu đem lại nguồn an ủi thực sự. Theo mong muốn của toàn đạo nơi ấy, dù rằng phần vô vi, nhưng cũng đă nhiều hộ trợ. Vậy chư hiền nghe đây...

>>> Bấm vào đây để xem tiếp...

>>> Thánh giáo kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh