Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁNH GIÁO KỲ TRƯỚC

giáo chỦ huỲnh-phú-sỔ

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 11g ngày 7-7-1977

Thi rằng:

HUỲNH hà sóng bủa ngất trời Nam,

GIÁO khuyến người tu lại Niết-Bàn,

CHỦ định cơ Trời cơn mạt thế,

PHẬT-GIÁO y truyền được hưởng an.

Thi bài:

       Lời tiếp nối trọn rồi Kinh giảng,

       Giúp người đời rõ cạn đường chơn,

              Thầy khuyên ví tợ tiếng đờn,

Rao cho bá tánh nhiều cơn lắm lời...

>>> Bấm vào đây để xem tiếp...

>>> Thánh giáo kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh