Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁNH GIÁO KỲ TRƯỚC

huỲnh-phú-sỔ

giáo-chỦ phẬt-giáo hòa-hẢo

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 10g ngày 6-7-1977

Thi:

HUỲNH kỳ khuất bóng cõi nhà Nam,

PHÚ quý rồi ra cảnh khốn nàn,

SỔ sách nơi trần chưa vẹn vẻ,

GIÁO truyền Phật-đạo khá gìn an.

CHỦ thuyết Ðạo Trời cơ thế diệt,

PHẬT Thánh qui nguyên mới vẹn toàn,

GIÁO dục tinh thần kiêm bổn tánh,

HÒA-HẢO chơn truyền hãy liệu toan...

>>> Bấm vào đây để xem tiếp...

>>> Thánh giáo kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh