Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁNH GIÁO KỲ TRƯỚC

(Nhân ngày 15-5-2004 là ngày Huỳnh-Đạo Thiên-Khai Thiên-Lư Bửu-Ṭa bước sang năm thứ 28)

KỶ NIỆM HUỲNH-ĐẠO THIÊN-KHAI NĂM THỨ 10

THIÊN-LƯ BỬU-T̉A, USA, 15-5-1986

 

      THẦY hoan hỷ tứ phước. Con hăy đại tịnh tiếp tṛn ân điển. Thầy mừng các con, chúc các con thăng vinh phúc lạc.

      Thầy ban ơn và đồng thời giáo khuyến các con kiên tŕ tâm hạnh tu tiến mọi công năng vun bồi phước đức. Ấy là các con nêu cao gương sáng lẫn nhau hầu noi bước Đạo cao để tṛn măn mọi công năng đạo hạnh tu thân cùng độ chúng.

      Giữa thời mạt hậu cuộc ác chiến đă hầu kề, th́ công đức độ nhân nơi các con càng phải tinh tiến dũng mănh hơn. Các con cần phải lưu bố mọi quyền năng hóa độ của Bề-Trên, tức là phổ biến những bài Thánh-Ngôn cần thiết, ấy là các con góp tâm trợ lực nơi Đạo mầu, tiếp sức cùng Bề-Trên rưới giọt nước Ma-Ha lợi sanh cho đại thế chúng.

      Nay là ngày kỷ niệm Khai Minh an lập mối Đệ-Nhị Đạo Huỳnh, thể hiện chi Phật-Tông Chánh-Giáo để cho cơ nghi Đại-Đạo thành lạc đủ Ngũ-Chi. Thập niên khai hóa nay đă h́nh thành, các con nên dụng ngày nầy mà làm một ngày hạnh lạc thứ nhứt. Trước là chung mừng cho cơ Đại-Đạo viên thành, sau là mừng cho công hạnh của các con đă vun bồi nền Đạo-pháp ngay từ thuở ban sơ, kể biết bao là khó nhọc, thắng hết mọi chướng duyên, dụng tâm lực góp tay nhau trợ Đạo giúp Thầy. Nay đă hoàn thành cơ hữu Đạo báu, để cho các Đấng Phật Thánh Tiên dùng làm nơi sở trụ mà cứu thế. Thật là vô biên thắng phước! Vậy nay muốn thể hiện ân lành cho các con một ân huệ hiện tại để các con được niềm vui nơi cảnh Đạo, Thầy ân tứ sắc ban Ngự-tửu, mỗi con đồng đẳng một chung bồ-đào thưởng thức hương vị. Vậy sau buổi Lễ Đại-Đàn, các con sẽ được rót Ngự-tửu mà trao tặng cho nhau để chứng niềm hạnh hữu...

>>> Bấm vào đây để xem tiếp...

>>> Thánh giáo kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh