Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁNH GIÁO KỲ TRƯỚC

ngôi hai giáo chỦ ngô-minh-chiêu

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Hợi thời 22 giờ ngày 29-9-1977

Thi:

NGÔI-HAI GIÁO-CHỦ Ðạo Nam-Phương,

Nưng bút mực đề những luống thương,

NGÔ đồng lá rụng còn đơm trái,

MINH nghĩa dựng đời mối phong cương,

CHIÊU chiêu bóng nguyệt tà canh cánh,

Xét nét ngân vàng phủ giá gương,

Mênh mang lý Ðạo đời chưa rõ,

Cần-Thơ chánh thị Tổ-Ðình chương.

>>> Thánh giáo kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh