Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁNH GIÁO KỲ TRƯỚC

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ

(Thiên-Lý Bửu-Tòa, 9g ngày 3-7-1977)

Thi rằng:

THÍCH giáo, Phật tăng cõi Nam Phần,

CA ngợi đức dày Phật Pháp ân,

GIÁO dục ngàn đời noi Ðạo-pháp,

CHỦ quyền thay đổi khốn ni tăng.

Thi bài:

       Cùng môn sinh mây mù lần vẹt,

       Hãy nghiệm suy rõ biết diệu huyền,

              Thơ bài tiếng Phật, lời Tiên,

Xin người thế tục đức hiền trau tâm.

>>> Thánh giáo kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh