Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁNH GIÁO KỲ TRƯỚC

Ý NGHĨA CỦA HIỆP-TÁC VÀ QUI-NGUYÊN

(Thiên-Lý Bửu-Tòa, USA, 10 giờ ngày mùng 2 tháng 11 năm Mậu-Ngọ, 2-12-1978)

                                Thi rằng:

ÐẠI đồng lý hiệp rõ kỳ ba,

TIÊN bút diệu ngân thế cuộc hòa,

TRƯỞNG tồn nền Ðạo hưng bốn biển,

THÁI-Cực hườn ngôi kiến thượng-tòa.

BẠCH-Ngọc phản hồi năng tu kỷ,

KIM cổ noi đường Phật Thích-Ca,

TINH thần rạng chiếu nghìn xuân thọ,

Thánh-Tựa từ ngôn tỉnh vạn nhà.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh