Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

THÁNH GIÁO:

Trang    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Sắp xếp theo mẫu tự đầu của tên tác giả

A

B C D Ð E G H
I K L M N O P Q
R S T U V X Y

 

Trang 2: Các mẫu tự Đ - K

 

ĐẠI-GIÁC KIM-TIÊN THIÊN-HUYỀN-TÂM

    Ðại Giác Kim Tiên Thiên Huyền Tâm (7-8-1977)

    Ðại Giác Kim Tiên Thiên Huyền Tâm (30-5-1978)

    Ðại Giác Kim Tiên luận về Chữ Ðạo (7-6-1978)

    Ðại Giác Kim Tiên luận về Thất Tình (11-6-1978)

    Ðại Giác Kim Tiên luận về Lục Dục, Tam Tâm Chi Nghiệp, Thập Giới Ðiều Qui (15-6-1978)

    Ðại Giác Kim Tiên luận về Ăn Chay, 12 cõi Thiên Ðường và việc Ðộ Siêu (5-7-1978)

    Ðại Giác Kim Tiên Thiên Huyền Tâm (6 và 7-7-1978)

 

ĐẠI-GIÁC THÁNH-KINH VÀ KINH-THÁNH GIÁO-PHÁP

 

ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO

 

ĐÔNG-PHƯƠNG CHƯỞNG-QUẢN

    Phê chuẩn khóa Hạnh Đường 2003 (Ðông-Phương Chưởng-Quản, Lý Giáo-Tông, 6-7-2003)

    Tu Tâm Luyện Tánh    (Ðông-Phương Chưởng-Quản, 9-12-1973)

    Thiên-Lý Ðàn 27-8-1965 (Ðông-Phương Chưởng-Quản)

    Pháp lý người tu - Vững lập trường chánh tâm hành Đạo (Đông Phương Chưởng Quản, Diêu-Trì Kim-Mẫu) Ngọc Minh Đài 3-6-1966

    Vui Xuân khuyên nhớ ngày mai (Đông-Phương Chưởng-Quản, 8-2-1967)

    Hy sinh đắc quả - Gieo mầm cứu rỗi (Già-Lam Địa-Thần, Đông-Phương Lão-Tổ, 13-9-1967)

    Luận về Đạo Lý (Đông-Phương Chưởng Quản, 16-12-1967)

    Nhiệm vụ và đức độ của người hướng đạo (Đông-Phương Chưởng-Quản, 10-7-1968)

    Hãy lo cho đời sống tâm linh (Đông-Phương Chưởng-Quản, 16-11-1968)

    Hiệp Nhứt Tư Tưởng (Ðông Phương Chưởng Quản, 18-8-1970)

    Quan niệm về nhân bản (Ðông-Phương Chưởng-Quản, 6-9-1971)

    Sứ mạng đạo đức (Ðông-Phương Chưởng-Quản, 14-2-1972)

 

GIA-TÔ GIÁO-CHỦ JESUS CHRIST

    Tây Phương Giáo Chủ Jésus Christ (9-7-1977)

    Thiên Chúa Jésus Christ (26-7-1977)

    Thiên Chúa Jésus ban "Bài Thánh Ca" (30-7-1977)

    Lễ An Vị Tam Giáo Qui Nguyên - Ngôi Hai Ðấng Christ (1-8-1977)

    Ðức Chúa Jésus (2-8-1977)

    Bài Cầu Nguyện chung cho Dân Tộc Việt Nam (7-8-1977)

    Ðức Chúa Jésus ban "Bài Cầu An Ðịa Chấn" (15-12-1979)

    Ðạo Lý Ðại Ðồng (Gia-Tô Giáo-Chủ Jesus Christ, 25-12-1959)

    Huờn-Cung Ðàn 24-12-1965 (Gia-Tô Giáo-Chủ Giê-Su Kirixitô)

    Chứng lễ Khai Xuân - Thánh Thất Bàu Sen 24-1-1966 (Gia Tô Giáo Chủ)

    Sứ mạng của Dân Tộc được chọn (Gia-Tô Giáo-Chủ Jésus Christ, 24-12-1967)

    Đàn Ngọ-thời, ngày 29 tháng 2 năm Mậu-Thân (Gia-Tô Giáo-Chủ, 27-3-1968)

    Tứ giáo một nguồn (24-12-1961)

 

GIÁC-THẾ ĐẠO-NHƠN

    Huờn-Cung Ðàn 30-5-1965 (Giác-Thế Ðạo-Nhơn)

 

GIÁO-ĐOÀN NỮ-GIỚI

 

HẢI-TRIỀU THÁNH-NHƠN

    Đàn Tý thời, ngày 30 tháng 2 Mậu-Thân (Hải-Triều Thánh-Nhơn, 28-03-1968)

    Đàn Ngọ thời, 29-08 Tân-Hợi (Hải-Triều Thánh-Nhơn, 17-10-1971)

 

HIỂN-THẾ ĐẠO-NHƠN

    Giác & Mê - Ngọc Minh Đài 27-6-1966 (Hiển Thế Đạo Nhơn)

    Khuyên nhủ tu sinh (Hiển-Thế Ðạo-Nhơn, 2-6-1971)

 

HỒNG-HUỆ CHƠN-TIÊN

    Hồng Huệ Chơn Tiên (4-8-1977)

 

HUẤN TỪ ĐỨC CHÍ-TÔN CAO-ĐÀI THƯỢNG-ĐẾ

 

HUỆ-MINH CHƠN-TIÊN 

    Huệ Minh Chơn Tiên (17-1-1983)

 

HUỲNH-GIÁO-CHỦ PHẬT-GIÁO HÒA-HÃO    

    Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hão (6-7-1977)

    Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ (tiếp theo) (7-7-1977)

 

HUỲNH-TRUNG-NGUYÊN

    Ðức Tin (Huỳnh Trung Nguyên)

 

KHỔNG-THÁNH TIÊN-SƯ

    Văn Tuyên Khổng Thánh (22-7-1977)

    Khổng Thánh Tôn Sư (9-9-1978)

    Tồn Tâm dưỡng Tánh (Văn-Tuyên Khổng-Thánh)

    Quân-Tử là gì ? (Văn-Tuyên Khổng-Thánh)

    Chí Quân-Tử (Văn-Tuyên Khổng-Thánh)

    Chớ Quên Bản Thân (Văn-Tuyên Khổng-Thánh)

    Ðại Chí (Văn-Tuyên Khổng-Thánh)

    Hành Tròn Thánh Vị (Văn-Tuyên Khổng-Thánh)

    Lạc Tại Kỳ Trung (Văn-Tuyên Thánh-Sư)

    Quan Niệm Về Hòa-Hiệp, Thương Yêu (Văn-Tuyên Khổng-Thánh)

    Vật Chất Ảo Ảnh (Văn-Tuyên Khổng-Thánh)

    Vui Nhận Quả Nghiệp (Văn-Tuyên Khổng-Thánh)

    Huấn từ Văn Tuyên Phủ - Thanh An Tự 2-11-1966

    Tam giáo đồng nguyên (27-9-1961)

 

KHƯƠNG-THÁI-CÔNG

    Nỗi lòng Đạo Đức - Ngọc Minh Đài 25-1-1966 (Khương Thái Công, Thượng Hoài Thanh, Cao Triều Phát)

 

Trang    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh