THÁNH GIÁO:

Trang    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Sắp xếp theo mẫu tự đầu của tên tác giả

A

B C D Ð E G H
I K L M N O P Q
R S T U V X Y

 

Trang 2: Các mẫu tự Đ - K

 

ĐẠI GIÁC KIM TIÊN THIÊN HUYỀN TÂM

    Ðại Giác Kim Tiên Thiên Huyền Tâm (7-8-1977)

    Ðại Giác Kim Tiên Thiên Huyền Tâm (30-5-1978)

    Ðại Giác Kim Tiên luận về Chữ Ðạo (7-6-1978)

    Ðại Giác Kim Tiên luận về Thất Tình (11-6-1978)

    Ðại Giác Kim Tiên luận về Lục Dục, Tam Tâm Chi Nghiệp, Thập Giới Ðiều Qui (15-6-1978)

    Ðại Giác Kim Tiên luận về Ăn Chay, 12 cõi Thiên Ðường và việc Ðộ Siêu (5-7-1978)

    Ðại Giác Kim Tiên Thiên Huyền Tâm (6 và 7-7-1978)

 

ĐẠI GIÁC THÁNH KINH VÀ KINH THÁNH GIÁO PHÁP

 

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO

 

ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN

    Phê chuẩn khóa Hạnh Đường 2003 (Ðông Phương Chưởng Quản, Lý Giáo Tông, 6-7-2003)

    Tu Tâm Luyện Tánh    (Ðông Phương Chưởng Quản, 9-12-1973)

    Thiên Lý Ðàn 27-8-1965 (Ðông Phương Chưởng Quản)

    Pháp lý người tu - Vững lập trường chánh tâm hành Đạo (Đông Phương Chưởng Quản, Diêu Trì Kim Mẫu) Ngọc Minh Đài 3-6-1966

    Vui Xuân khuyên nhớ ngày mai (Đông Phương Chưởng Quản, 8-2-1967)

    Hy sinh đắc quả - Gieo mầm cứu rỗi (Già Lam Địa Thần, Đông Phương Lão Tổ, 13-9-1967)

    Luận về Đạo Lý (Đông Phương Chưởng Quản, 16-12-1967)

    Nhiệm vụ và đức độ của người hướng đạo (Đông Phương Chưởng Quản, 10-7-1968)

    Hãy lo cho đời sống tâm linh (Đông Phương Chưởng Quản, 16-11-1968)

    Hiệp Nhứt Tư Tưởng (Ðông Phương Chưởng Quản, 18-8-1970)

    Quan niệm về nhân bản (Ðông Phương Chưởng Quản, 6-9-1971)

    Sứ mạng đạo đức (Ðông Phương Chưởng Quản, 14-2-1972)

 

GIA TÔ GIÁO CHỦ JESUS CHRIST

    Tây Phương Giáo Chủ Jésus Christ (9-7-1977)

    Thiên Chúa Jésus Christ (26-7-1977)

    Thiên Chúa Jésus ban "Bài Thánh Ca" (30-7-1977)

    Lễ An Vị Tam Giáo Qui Nguyên - Ngôi Hai Ðấng Christ (1-8-1977)

    Ðức Chúa Jésus (2-8-1977)

    Bài Cầu Nguyện chung cho Dân Tộc Việt Nam (7-8-1977)

    Ðức Chúa Jésus ban "Bài Cầu An Ðịa Chấn" (15-12-1979)

    Ðạo Lý Ðại Ðồng (Gia Tô Giáo Chủ Jesus Christ, 25-12-1959)

    Huờn Cung Ðàn 24-12-1965 (Gia Tô Giáo Chủ Giê-Su Kirixitô)

    Chứng lễ Khai Xuân - Thánh Thất Bàu Sen 24-1-1966 (Gia Tô Giáo Chủ)

    Sứ mạng của Dân Tộc được chọn (Gia Tô Giáo Chủ Jésus Christ, 24-12-1967)

    Đàn Ngọ thời, ngày 29 tháng 2 năm Mậu-Thân (Gia Tô Giáo Chủ, 27-3-1968)

    Tứ giáo một nguồn (24-12-1961)

 

GIÁC THẾ ĐẠO NHƠN

    Huờn Cung Ðàn 30-5-1965 (Giác Thế Ðạo Nhơn)

 

GIÁO ĐOÀN NỮ GIỚI

 

HẢI TRIỀU THÁNH NHƠN

    Đàn Tý thời, ngày 30 tháng 2 Mậu Thân (Hải Triều Thánh Nhơn, 28-03-1968)

    Đàn Ngọ thời, 29-08 Tân Hợi (Hải Triều Thánh Nhơn, 17-10-1971)

 

HIỂN THẾ ĐẠO NHƠN

    Giác & Mê - Ngọc Minh Đài 27-6-1966 (Hiển Thế Đạo Nhơn)

    Khuyên nhủ tu sinh (Hiển Thế Ðạo Nhơn, 2-6-1971)

 

HỒNG HUỆ CHƠN TIÊN

    Hồng Huệ Chơn Tiên (4-8-1977)

 

HUẤN TỪ ĐỨC CHÍ TÔN CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ

 

HUỆ MINH CHƠN TIÊN 

    Huệ Minh Chơn Tiên (17-1-1983)

 

HUỲNH GIÁO CHỦ PHẬT GIÁO HÒA HẢO    

    Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo (6-7-1977)

    Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ (tiếp theo) (7-7-1977)

 

HUỲNH TRUNG NGUYÊN

    Ðức Tin (Huỳnh Trung Nguyên)

 

KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ

    Văn Tuyên Khổng Thánh (22-7-1977)

    Khổng Thánh Tôn Sư (9-9-1978)

    Tồn Tâm dưỡng Tánh (Văn Tuyên Khổng Thánh)

    Quân Tử là gì ? (Văn Tuyên Khổng Thánh)

    Chí Quân Tử (Văn Tuyên Khổng Thánh)

    Chớ Quên Bản Thân (Văn Tuyên Khổng Thánh)

    Ðại Chí (Văn Tuyên Khổng Thánh)

    Hành Tròn Thánh Vị (Văn Tuyên Khổng Thánh)

    Lạc Tại Kỳ Trung (Văn Tuyên Thánh Sư)

    Quan Niệm Về Hòa Hiệp, Thương Yêu (Văn Tuyên Khổng Thánh)

    Vật Chất Ảo Ảnh (Văn Tuyên Khổng Thánh)

    Vui Nhận Quả Nghiệp (Văn Tuyên Khổng Thánh)

    Huấn từ Văn Tuyên Phủ - Thanh An Tự 2-11-1966

    Tam giáo đồng nguyên (27-9-1961)

 

KHƯƠNG THÁI CÔNG

    Nỗi lòng Đạo Đức - Ngọc Minh Đài 25-1-1966 (Khương Thái Công, Thượng Hoài Thanh, Cao Triều Phát)

 

Trang    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10