SỚ CẦU SIÊU và CẦU AN

                                            ___________

Xin gởi về: Thiên-Lý Bửu-Tòa - 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. (408) 683-0674

Họ tên gia chủ: ________________________________________________________

Ðịa chỉ: _________________________________________ Apt # _______

Thành phố: ____________________ Tiểu bang: ______ Zip code: _________

Quốc gia đang cư ngụ: ________________ Số điện thoại: (      ) _________________

nay xin dâng sớ cầu siêu cho:

Họ tên

Ngày và nơi mất

Quan hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

và xin cầu an cho:

Họ tên

Ðịa chỉ

Quan hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nếu không đủ chỗ, xin ghi thêm mặt sau)