Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

H́nh ảnh các cuộc Đại Lễ Vu Lan và Cầu Siêu tại Thiên Lư Bửu Ṭa:

Nhâm Ngọ 2002

Quư Mùi 2003

Giáp Thân 2004

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh