Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ĐẠI LỄ KỶ NIỆM VÍA ĐỨC QUAN-ÂM BỒ-TÁT (19-9 ÂM LỊCH)

(31-10-2004)

(Bấm vào h́nh nhỏ để coi h́nh lớn)

Phối sư Ngọc Tuyết Tiên cùng chư Chức sắc, Chức việc và đồng đạo đang cầu nguyện.

Đồng đạo đang lắng nghe buổi Giáo lư với đề tài "Tầm thinh cứu khổ với thế giới hiện tại".

Hiền tỷ Lê Thị Mănh đang ngâm bài Thánh giáo của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.

Phối sư Ngọc Tuyết Tiên đang khuyên nhủ mọi người trên bước đường tu học.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh