Hnh ảnh cc cuộc Đại lễ Cầu An & Kỷ niệm Khai Đạo tại Thin L Bửu Ta:

 

Bnh Tuất 2006

Gip Thn 2004

Qu Mi 2003