H́nh ảnh các cuộc Đại Lễ Hội Yến Diêu Tŕ tại Thiên Lư Bửu Ṭa:

Các năm trước

Quư Mùi 2003

Giáp Thân 2004

Ất Dậu 2005

Bính Tuất 2006