Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

H̀NH ẢNH KHÓA TU HỌC

HẠNH ĐƯỜNG LỄ SANH THỨ NHẤT 2003

DO CAO-ĐÀI GIÁO HẢI NGOẠI TỔ CHỨC

TẠI THIÊN LƯ BỬU T̉A TỪ 29-6-2003 ĐẾN 5-7-2003

 

Phần 1: Chuẩn bị cho khóa tu học - Hai ngày đầu của khóa Hạnh Đường - Giáo lư (BS Hùm) - HĐ Phúc nhập môn.

Phần 2: Giáo lư (GS Thành) - 57 năm H.T.T.G. Cao Đài - HH & HT Hưng & Lan nhập môn - Phái đoàn TKHĐ/LHT.

Phần 3: Giáo lư (GS Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng) - Các phái đoàn tham luận.

Phần 4: Tập dợt cho Lễ Bế Giảng - Tấn phong Chức Sắc & phân phái cho các Lễ Sanh.

Phần 5: Thi trắc nghiệm cuối khóa - Buổi cầu Kinh của phái đoàn Thiên-Khai Huỳnh-Đạo Lư Huyền Thông.

Phần 6: Lễ Măn Khóa 5-7-2003.

Phần 7: Lễ Măn Khóa 5-7-2003 (tiếp theo)

Phần 8: Các phái đoàn chụp h́nh lưu niệm.

Phần 9: Văn kiện "Quyết Định Tấn Phong" các Chức Sắc Hiệp-Thiên và Cửu-Trùng Đài sau khóa Hạnh Đường 2003.

Phần 10: Đàn Tư thời, 6 tháng 7-2003: Đông-Phương Chưởng-Quản, Giáo-Tông Đại-Đạo, Diêu-Tŕ Kim-Mẫu.

Phần 11: Các tài liệu giảng huấn.

Phần 12: Những ḍng lưu niệm Hạnh Đường 2003.

Phần 13: Các băng Video & Audio của khóa Hạnh Đường.

Phần 14: Thời khóa biểu tu học - Điều lệ của khóa Hạnh Đường - Phiếu ghi danh

Phần 15: Danh sách và địa chỉ liên lạc của khóa Hạnh Đường 2003

Phần 16: Kỷ Yếu Hạnh Đường

Phần 17: Lời Cảm Tạ

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh