Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC TÀI LIỆU GIẢNG HUẤN

KHÓA HẠNH ĐƯỜNG LỄ SANH THỨ NHẤT 2003

DO CAO-ĐÀI GIÁO HẢI NGOẠI TỔ CHỨC

TẠI THIÊN LƯ BỬU T̉A TỪ 29-6-2003 ĐẾN 5-7-2003

 

Đạo Cao-Đài: Một con đường ḥa hiệp

Thiên Địa vạn vật đồng nhất thể

Sự liên quan giữa tôn giáo, triết học, Đạo học và khoa học

Thiên nhân hợp nhất

T́m hiểu tôn giáo Cao-Đài

Trách nhiệm của người Lễ Sanh

Nỗi ưu tư truyền Đạo Cao-Đài và kế hoạch xây dựng thế hệ kế thừa

Các tôn giáo đều có chung một nguồn gốc

Ư nghĩa về Thiên Nhăn

Ư nghĩa thờ phượng và lễ bái trong Cao-Đài Giáo

Quan niệm về thờ Thầy

Pháp môn độ sanh, độ tử trong nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ

Quy, Giới, Luật trong Cao-Đài Giáo và cách vận dụng

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh