Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC TÀI LIỆU GIẢNG HUẤN

KHÓA HẠNH ĐƯỜNG LỄ SANH THỨ NHẤT 2003

DO CAO-ĐÀI GIÁO HẢI NGOẠI TỔ CHỨC

TẠI THIÊN LƯ BỬU T̉A TỪ 29-6-2003 ĐẾN 5-7-2003

 

Đạo Cao-Đài: Một con đường ḥa hiệp (Hiền Tài Bác Sĩ Bùi Đắc Hùm)

CaoDai: a way to harmony (Hiền Tài Bác Sĩ Bùi Đắc Hùm)

Thiên Địa vạn vật đồng nhất thể (Giáo Sư Thượng Thành Thanh)

Sự liên quan giữa tôn giáo, triết học, Đạo học và khoa học (Giáo Sư Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng)

Thiên nhân hợp nhất (Bác Sĩ Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ)

T́m hiểu tôn giáo Cao-Đài (Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh)

Trách nhiệm của người Lễ Sanh

Nỗi ưu tư truyền Đạo Cao-Đài và kế hoạch xây dựng thế hệ kế thừa (Huệ Tánh Cao Lương Thiện)

Các tôn giáo đều có chung một nguồn gốc (Đạo Trưởng Thiện Trung)

Ư nghĩa về Thiên Nhăn

Ư nghĩa thờ phượng và lễ bái trong Cao-Đài Giáo

Quan niệm về thờ Thầy

Pháp môn độ sanh, độ tử trong nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ

Quy, Giới, Luật trong Cao-Đài Giáo và cách vận dụng

Chuyện nghe qua rồi bỏ (Bài thuyết tŕnh của HH Nguyễn Tấn Hưng, IL, USA)

Nhân Bản trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ (Bài thuyết tŕnh của phái đoàn Thiên-Lư Bửu-Ṭa)

Hướng tu học của người tín đồ Cao-Đài (Bài thuyết tŕnh của phái đoàn Tacoma, WA, USA)

Bài thuyết tŕnh về Thiên-Khai Huỳnh-Đạo Lư-Huyền-Thông

   

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh