Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

H̀NH ẢNH KHÓA TU HỌC

HẠNH ĐƯỜNG LỄ SANH THỨ NHẤT 2003

DO CAO-ĐÀI GIÁO HẢI NGOẠI TỔ CHỨC

TẠI THIÊN LƯ BỬU T̉A TỪ 29-6-2003 ĐẾN 5-7-2003

(Phần thứ 8)

CÁC PHÁI ĐOÀN CHỤP H̀NH LƯU NIỆM

(Bấm vào h́nh nhỏ để coi h́nh lớn)

Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên chụp h́nh lưu niệm cùng với Ban Giảng Huấn của khóa Hạnh Đường 2003. Hàng sau, từ trái qua phải: HH Truyền Trạng Huệ Tánh Cao Lương Thiện, Giáo Sư Thượng Thành Thanh, Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh, Giáo Sư Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng.

Phái đoàn Virginia, USA: HH Lễ Sanh Thái Trịnh Thanh và HT Quyền Lễ Sanh Đinh Hương Ngọc.

Phái đoàn Toronto, CANADA: Lễ Sanh Tăng Hương Mỹ Thuận, Luật Sự Huỳnh Công Tăng, Lễ Sanh Ngọc Chấm Thanh, Quyền Lễ Sanh Thượng Trân Thanh, Quyền Lễ Sanh Thái Phương Thanh.

Phái đoàn Tacoma, WA, USA: Quyền Lễ Sanh Lương Hương Nguyệt, Lễ Sanh Bạch Hương Nho, Lễ Sanh Nguyễn Hương Bích Yên, Quyền Lễ Sanh Huỳnh Hương Vui, Luật Sự Huỳnh Quốc Hân, Lễ Sanh Ngọc Khiết Thanh.

Phái đoàn tổng hợp: Lễ Sanh Phạm Hương Lắm (PA, USA), Lễ Sanh Nguyễn Hương Tất và Lễ Sanh Thái Thu Thanh (AUSTRALIA), Lễ Sanh Thái Lộc Thanh (VIỆT NAM), Quyền Lễ Sanh Thượng Dụ Thanh (GERMANY).

Hàng trên: Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh (CA, USA) và Giáo Sư Thượng Thành Thanh (BELGIUM).

Hàng dưới: Lễ Sanh Ngọc Mắt Thanh (CA, USA), Quyền Lễ Sanh Phan Hương Sâm (GA, USA), Lễ Sanh Thượng Thành Thanh (GA, USA), Quyền Lễ Sanh Ngọc Lun Thanh (CA,USA).

Phối Sư Ngọc Tuyết TiênBan Giảng Huấn chụp h́nh lưu niệm với phái đoàn Thiên-Khai Huỳnh-Đạo Lư Huyền Thông.

LS Phạm Hương Lắm (PA, USA), QLS Thượng Dụ Thanh (GERMANY), HH Nguyễn Đức Thông (TLBT, USA), Giáo Sư Thượng Thành Thanh (BELGIUM), LS Thái Lộc Thanh (VIỆT NAM), LS Ngọc Mắt Thanh (CA, USA), LS Thượng Biên Thanh (CA, USA).

Phái đoàn North Carolina, USA: Lễ Sanh Ngọc Linh Thanh, Truyền Trạng Huệ-Tánh Cao Lương Thiện.

Phái đoàn tổng hợp: GA, VA, CA, TX (USA) và TORONTO, (CANADA)

Giáo Sư Thượng Thành Thanh (BELGIUM) và Ngọc Quang Minh (TLBT, USA).

Giáo Sư Thượng Thành Thanh (BELGIUM) và Quyền Lễ Sanh Bạch Lê Hương Hồng Nhung (TLBT, USA).

Luật Sự Ngọc Quang Minh (TLBT, USA), Truyền Trạng Huệ-Tánh Cao Lương Thiện (NC, USA), Luật Sự Huỳnh Công Tăng (TORONTO, CANADA), Luật Sự Huỳnh Quốc Hân (WA, USA).

HH Ngô Khắc Vũ và Ngọc Quang Minh.

LS Phạm Hương Lắm, LS Nguyễn Hương Tất, LSHP Trần Thị Nga, LS Thái Thu Thanh và Ngọc Quang Minh.

Ngọc Quang Minh và Lễ Sanh hàm phong Bùi Văn Hôn (CA, USA)

QLS Thượng Dụ ThanhNgọc Quang Minh.

Ngọc Quang Minh, LS Phạm Hương Lắm, LSHP Trần Thị Nga.

HT Phạm Thị Lắm, HH Nguyễn Văn Mắt, HH Huệ Tánh Cao Lương Thiện, HH Ngô Khắc Vũ, HH Bùi Văn Hôn.

HH Nguyễn Văn Mắt, HH Huệ Tánh Cao Lương Thiện, HH Ngọc Quang Minh, HH Bùi Văn Hôn.

Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên và HT Cẩm Nhung (TKHĐ-LHT)

Giáo Sư Thượng Thành Thanh Giáo Sư Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng.

LƯU NIỆM HẠNH ĐƯỜNG 2003

(Kính tặng toàn thể các tham dự viên của khóa Hạnh Đường Lễ Sanh 2003)

Nơi Hiệp-Chủng có ṭa Thiên-Lư,

Nơi dắt d́u chí sĩ Đạo tâm,

"Hạnh-Đường" mở khóa gieo mầm,

Cuối Xuân ấm áp, Hạ nồng mầm xanh...

* * *

Hỡi người sĩ tử hùng anh!

Vén màn trí tuệ, phi hành "Càn Khôn",

Thành công, giúp Đạo trường tồn...

Kinh đô, thành thị, cuối thôn, danh "THẦY".

* * *

Người học Đạo, say sưa lư Đạo,

Như men nồng, rượu thảo "Thầy" ban...

Nhấp men thơm, thấu hiểu Đạo vàng,

Mềm môi nhấm, rỡ ràng hiền sĩ...

Hội-Đồng Quản-Trị Thiên-Lư Bửu-Ṭa

(Hè 2003)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh