Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Chưởng Quản của Thiên-Lư Bửu-Ṭa

BẠCH-DIỆU-HOA

(H́nh chụp tháng 9-2002)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh