TPB LÊ VĂN LONG

Địa chỉ: thôn Phiếm Ái 1, Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam.

Số quân: 50/372425

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

July-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

June-7-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-25-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jan-28-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)