HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHƯỚC THIỆN TLBT 2014

2013    2012    2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005

 

Danh sách đóng góp 2014

 

Tháng 5-2014:

* Gởi tặng TPB Nguyễn Đình Thịnh (cụt chân trái, mù mắt phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Hường (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Tám (cụt chân trái) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Phạm Văn Hoài (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Sáng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Tản (cụt hai tay) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Trần Văn Trị (cụt chân trái) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Hồ Dũng Long (cụt tay phải, đang nằm viện) - $200 USD

Tháng 4-2014:

* Gởi tặng TPB Dương Văn Ơi (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Đính (cụt chân phải, liệt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Minh (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Ra (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lương Xuân Dũng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Mai Búa / Mai Đình Truyện (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Bá Hội (cụt hai chân) - $100 USD

Tháng 3-2014:

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Còn (liệt hai chân) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Đuông (cụt chân phải) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Trần Quang Trung (cụt tay phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Tích (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Đực (cụt hai tay) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Văn Lỳ (cụt chân trái) - $100 USD

Tháng 2-2014:

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Nhu (cụt hai chân) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Ánh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Xinh (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Dùng (cụt hai tay, mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Tỵ (mù hai mắt, cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Văn Xinh (cụt chân trái) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thành Thanh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Dương Văn Thiên (trung úy, cụt chân trái) - $100 USD (Hồ sơ mới)

Tháng 1-2014:

* Gởi tặng TPB Võ Văn Kiếm (cụt chân phải) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Sáng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng St. Jude Children's Hospital - $200 USD

* Gởi tặng Child Medical Connection - $200 USD

* Gởi tặng Chi Hội Từ Thiện Bảo Hòa - 10 triệu đồng VN

* Gởi tặng TPB Hoàng Mạnh Huỳnh (cụt chân trái) - $200 USD

* Gởi tặng TPB Đỗ Tụng (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Long (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Mầu (cụt hai chân) - $100 USD