HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHƯỚC THIỆN TLBT 2014

(Xin bấm vào link để coi chi tiết)      2013    2012    2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005

 

Danh sách đóng góp 2014

 

Tháng 5-2014:

* Gởi tặng TPB Nguyễn Đ́nh Thịnh (cụt chân trái, mù mắt phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Hường (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Tám (cụt chân trái) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Phạm Văn Hoài (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Sáng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Tản (cụt hai tay) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Trần Văn Trị (cụt chân trái) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Hồ Dũng Long (cụt tay phải, đang nằm viện) - $200 USD

Tháng 4-2014:

* Gởi tặng TPB Dương Văn Ơi (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Đính (cụt chân phải, liệt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Minh (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Ra (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lương Xuân Dũng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Mai Búa / Mai Đ́nh Truyện (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Bá Hội (cụt hai chân) - $100 USD

Tháng 3-2014:

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn C̣n (liệt hai chân) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Đuông (cụt chân phải) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Trần Quang Trung (cụt tay phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Tích (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Đực (cụt hai tay) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Vơ Văn Lỳ (cụt chân trái) - $100 USD

Tháng 2-2014:

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Nhu (cụt hai chân) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Ánh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Xinh (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Dùng (cụt hai tay, mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Tỵ (mù hai mắt, cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Văn Xinh (cụt chân trái) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thành Thanh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Dương Văn Thiên (trung úy, cụt chân trái) - $100 USD (Hồ sơ mới)

Tháng 1-2014:

* Gởi tặng TPB Vơ Văn Kiếm (cụt chân phải) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Sáng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng St. Jude Children's Hospital - $200 USD

* Gởi tặng Child Medical Connection - $200 USD

* Gởi tặng Chi Hội Từ Thiện Bảo Ḥa - 10 triệu đồng VN

* Gởi tặng TPB Hoàng Mạnh Huỳnh (cụt chân trái) - $200 USD

* Gởi tặng TPB Đỗ Tụng (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Long (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Mầu (cụt hai chân) - $100 USD