HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHƯỚC THIỆN TLBT 2013

Các năm khác

 

Danh sách đóng góp 2013

 

Tháng 12-2013:

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Sáu (cụt chân phải) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Lê Thuận (cụt hai chân & 4 ngón tay phải, mù mắt phải) - $200 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Đỗ Văn Đực (mù hai mắt, cụt tay trái) - $200 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Đinh Văn Toãn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng hai anh em tật nguyền Bùi Văn Trinh & Bùi Văn Sương - $100 USD

Tháng 11-2013:

* St. Jude Children's Hospital - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Ngọc Chi (cụt chân phải) - $200 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Hồ Viết Giao (cụt hai chân và tay phải) - $200 USD (Hồ sơ mới)

Tháng 10-2013:

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Cát (cụt hai chân, mù hai mắt) - $200 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Trần Trọng Hồng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phan Thanh Diệp (cụt tay trái) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Hường (cụt chân phải) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Trương Văn Cắt (cụt chân trái) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Võ Văn Lỳ (cụt chân trái) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Lương Long (hư tay phải & chân phải) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Lê Văn Đính (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Bùi Văn Đạt (cụt chân phải, gãy đùi trái) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Hoàng Thế Minh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Hữu Liêm (hư tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Ánh (cụt hai chân) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Nguyễn Tích (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng Chi Hội Từ Thiện Bảo Hòa - 8 triệu đồng VN

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Xinh (cụt chân phải) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Đỗ Văn Lắm (cụt hai chân) - $100 USD

Tháng 9-2013:

* Gởi tặng TPB Kim Anh (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Dùng (cụt hai tay, mù hai mắt) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Phạm Văn Tiên (cụt hai chân) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Phạm Văn Hoài (cụt chân trái) - $100 USD (Hồ sơ mới)

Tháng 8-2013:

* Gởi tặng TPB Lê Văn Đính (cụt chân phải, liệt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Ngô Dự (cụt chân trái, liệt toàn thân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lại Kế (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phan Văn Nờ (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Đơn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Bùi Nghĩa (cụt hai chân) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Đức (cụt hai chân, mù mắt trái) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Lê Nhân (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Quang Nhịnh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Tích (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đỗ Văn Lắm (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Đực (cụt hai tay) - $100 USD (Hồ sơ mới)

Tháng 7-2013:

* Gởi tặng TPB Lê Hoàng Ngọc Sinh (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thành (cụt hai chân) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Nguyễn Đình Thịnh (cụt chân trái, mù mắt phải) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng Child Medical Connection - $200 USD

* Gởi tặng TPB Cao Tấn Bình (cụt hai chân) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Trần Tấn Minh (cụt hai chân, mù mắt phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Đình Hy (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phan Văn Nờ (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lại Kế (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trịnh Văn Thanh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Bá Quãng (cụt hai chân) - $100 USD

Tháng 6-2013: (>>> Kính mời xem video Kỷ niệm ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6)

(>>> Kính mời quý vị xem lại những hình ảnh thân thương của các chiến sĩ QL/VNCH nhân kỷ niệm ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6)

(>>> Những Đồng Minh Anh Hùng)

* Gởi tặng TPB Hoàng Tấn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Đơn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Hồng Minh (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Hữu Phước (mù hai mắt, cụt hai tay) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Văn Thảo (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Tích 2 (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Quang Nhịnh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đào Văn Hoàng (cụt chân phải, hư chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Phước Lộc (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Mới (cụt tay trái) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Lành (cụt chân phải) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Ngộ (cụt hai chân) - $100 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Tân Lưu Thạnh (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thành Khang (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Bùi Thắng (bị thương cột sống, liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Đình Me (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Dương Đình Lộc (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hoàng Bê (cụt hai chân, cụt tay phải và 5 ngón tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Hùng Long (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Tài (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Tươi (cụt hai tay) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Lương (cụt tay phải, gãy xương hàm) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Văn Bảy (cụt hai chân) - $100 USD

Tháng 5-2013:

* Gởi tặng TPB Lê Hoàng Minh (cụt hai chân, mù mắt trái, bể hàm mặt trái) - $200 USD

* Gởi tặng Lê Thị Ngọc Ánh (con của tử sĩ Lê Ngọc Hùng, nuôi anh bị bại não) - $200 USD (Hồ sơ mới)

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Ru (cụt hai tay, mù hai mắt) - $200 USD

* Gởi tặng TPB Trương Anh Tuấn (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Quang Thanh (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Phước Tứ (mù hai mắt, cụt tứ chi) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Trọng Hồng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Quý (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hoàng Mạnh Huỳnh (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hoàng Đình Bạn (liệt nửa người) - $100 USD 

Tháng 4-2013:

* Gởi tặng TPB Hứa Văn Hoàng (cụt tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trương Anh Tuấn (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Tỵ (mù hai mắt, cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Tam (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lã Văn Chung (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Văn Bảy (cụt hai chân) - $100 USD

Tháng 3-2013:

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thanh Hùng (mặt biến dạng, hư một mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Nam (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Sô (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Văn Anh (cụt bàn chân trái) - $100 USD

Tháng 2-2013:

* Gởi tặng TPB Huỳnh Phước Nguyên (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Ru (cụt hai tay, mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Văn Biên (cụt chân trái) - $100 USD

Tháng 1-2013:

* Gởi tặng TPB Đào Văn Hoàng (cụt chân phải, hư chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đỗ Văn Ngon (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Đình (mù hai mắt, cụt hai tay) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Đình Me (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Hợi (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Hỷ (cụt tay phải, liệt nửa người) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Mốc (mù hai mắt, cụt hai tay) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Ngọc Trí (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Huỳnh Phong (mù hai mắt) - $100 USD