HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHƯỚC THIỆN TLBT 2011

Các năm khác

 

Danh sách đóng góp 2011

Giới thiệu Phòng thuốc từ thiện Tam Tông Miếu

 

Tháng 12-2011:

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Quang (mù hai mắt, cụt hai tay, cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Sáng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Văn Cho (nhiều mảnh đạn trong đầu) - $100 USD

* Gởi tặng Bùi Văn Trinh & Bùi Văn Sương (hai anh em tật nguyền) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Vũ Hồng Thanh (cụt chân trái, mù mắt phải) - $100 USD

* Gởi tặng Nhóm Từ Thiện Bảo Hòa - $200 USD

Tháng 11-2011:

* Gởi tặng TPB Võ Văn Náo (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Văn Ngọc (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Văn Sự (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Văn Thức (cụt hai tay) - $100 USD

Tháng 10-2011:

* Gởi tặng TPB Cao Văn Bảy (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Bùi Hữu Huyến (nội thương, cắt thận phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hồ Văn Bé (cụt tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đặng Khắc Tiến (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng cụ Nguyễn Xuân Mai (80 tuổi) & Lê Ánh Tuyết (vợ & con của cố chuẩn tướng Lê Văn Hưng) - $200 USD

Tháng 8-2011:

* Gởi tặng TPB Lê Phước Tứ (mù hai mắt, cụt tứ chi) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Đình Dung (liệt tay trái, liệt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Đình Khôi (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Huy (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Hoàng Thọ (mù mắt trái, hư chân trái) - $100 USD

Tháng 7-2011:

* Gởi tặng TPB Dương Đình Lộc (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Ngô Hương Hủ (cụt chân phải, cụt tay phải) - $100 USD

Tháng 6-2011:

* Gởi tặng TPB Võ Cúc (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Cường (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Long (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Kính (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Danh (cụt chân trái, mù mắt trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Nam (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Chí Đây (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Đình Hy (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phan Thanh Bình (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Đính (cụt chân phải, hư chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Đoan (cụt hai chân) - $100 USD

Tháng 5-2011:

* Gởi tặng Chi hội Từ Thiện Bảo Hòa - $100 USD

Tháng 4-2011:

* Gởi tặng TPB Từ Đức (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Bê (mù mắt trái, cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phan Văn Tài (cụt hai tay) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Đơn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng Child Medical Connection - $300 USD

Tháng 3-2011:

* Gởi tặng TPB Bùi Phương (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trương Thanh Dũng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trương Văn Hành (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trương Ưu (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thanh Hùng (hư một mắt, mặt biến dạng) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thành Tuyết (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hồ Văn Bé (cụt tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đặng Văn Thuận (mù mắt trái, hư tay phải) - $100 USD

Tháng 2-2011:

* Gởi tặng TPB thiếu úy Nguyễn Đơn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phan Văn Tài (cụt hai tay) - $100 USD

* Gởi tặng TPB chuẩn úy Đỗ Văn Lắm (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB đại úy Nguyễn Bá Thế (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng Child Medical Connection - $300 USD