NGHĨ LẠI AI ƠI ?

Nhớ lại ngày xưa đất nước ta,

Bốn nghìn năm lẻ dấu chưa nhòa,

Dù Đinh Lê Lý ... con chung mẹ!

Dẫu Bắc Trung Nam - đất một nhà ,

Đông hải Trường sơn tròi để của,

Tiền giang Nhị thủy gấm thêu hoa,

Mực mài chép Sử pha nhiều máu.

Nghĩ lại ai ơi kẻo nữa mà ...

Thanh Hữu Huyền